Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

LÒNG TIN VÀ QUYẾT TÂM TRONG THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH CỦA NGƯỜI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu – lãnh tụ thiên tài của Đảng ta luôn nhấn mạnh vai trò của việc quán triệt và thực hiện có hiệu quả nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng. Theo Người, tự phê bình và phê bình là “vũ khí sắc bén”, là “thang thuốc đặc trị” cho những căn bệnh nguy hiểm mà một số cán bộ, đảng viên thường hay mắc phải như: tham nhũng, tham ô, lãng phí, quan liêu... Tuy nhiên, để thang thuốc này thực sự có tác dụng và phát huy hiệu quả cao nhất, bên cạnh thái độ nghiêm túc, trung thực của mỗi người cán bộ, đảng viên, Người còn đòi hỏi từng cán bộ, đảng viên phải có lòng tin và sự quyết tâm cao trong thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Người chỉ rõ: "Trong Đảng, nơi có một vũ khí mạnh nhất để khắc phục khó khăn là phê bình và tự phê bình. Nó là vũ khí sắc bén, dùng nó thì phải đau khổ. Mà đau khổ thì sẽ đi đến thành công. Mà muốn thành công thì phải tín tâm và quyết tâm".
Theo Người tín tâm chính là lòng tin, niềm tin ở trong mỗi người cán bộ, đảng viên. Đây là vấn đề mấu chốt, có vai trò rất quan trọng khi thực hiện những việc khó khăn, những nhiệm vụ nặng nề. Đối với việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình, không thể thiếu lòng tin. Bởi suy đến cùng, tự phê bình và phê bình là quá trình tự đấu tranh, mà là cuộc đấu tranh không khoan nhượng diễn ra trong nội tại mỗi người cán bộ, đảng viên, trong nội tại từng tổ chức, đơn vị. Nói một cách chính xác hơn, đây là cuộc đấu tranh giữa cái tích cực với cái tiêu cực, giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái tiến bộ với cái lạc hậu, giữa một bên là lợi ích cá nhân với một bên là lợi ích tập thể... Tính chất của cuộc đấu tranh này rất gay go, quyết liệt vì nó trực tiếp liên quan tới lợi ích, tới thể diện và lòng tự trọng của mỗi người cán bộ, đảng viên.
Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên chỉ có thể thực hiện việc tự phê bình và phê bình một cách có chất lượng, hiệu quả khi và chỉ khi có có lòng tin, tin vào ý chí, nghị lực và sự cố gắng của bản thân; tin vào tinh thần đấu tranh, tính chiến đấu, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên. Lòng tin có vai trò rất quan trọng, là điều kiện cần không thể thiếu để mỗi người cán bộ, đảng viên thực hiện tốt được nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Bởi lòng tin chính là cơ sở thôi thúc họ vươn lên khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, là động lực giúp họ tự đấu tranh và đánh bật những cái tiêu cực, lạc hậu ra khỏi bản thân, tổ chức mình.
Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở có lòng tin không thôi chưa đủ. Muốn thực hiện tự phê bình và phê bình một cách có hiệu quả, thì cùng với lòng tin mỗi cán bộ, đảng viên phải có ý chí quyết tâm cao, nghị lực lớn. Nói cách khác, lòng tin và sự quyết tâm phải luôn đồng hành cùng nhau, có sẵn trong mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Nếu thiếu một trong hai yếu tố đó, thì sẽ không thể thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình được. Bởi lẽ, lòng tin là cơ sở để quyết tâm, lòng tin có lớn thì quyết tâm mới cao. Nếu người cán bộ, đảng viên không có lòng tin thì không thể quyết tâm được. Có chăng sự quyết tâm đó cũng chỉ dừng lại ở sự “gượng ép”, bắt buộc, quyết tâm mang tính “nửa vời”...
Mục đích cuối cùng của tự phê bình và phê bình chính là giúp cho từng cán bộ, đảng viên cũng như các tập thể, đơn vị nhận rõ những yếu kém, khuyết điểm, những vấn đề còn tồn tại trong tổ chức, cá nhân mình. Từ đó, sớm có phương hướng, biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời, đưa tổ chức đi lên, xây dựng tập thể vững mạnh. Chỉ khi nào bản thân mỗi người cán bộ, đảng viên nhận rõ và khắc phục được những khuyết điểm, hạn chế mà mình đã mắc phải, tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động thì mới có thể cùng nhau tiến bộ hơn, công tác tốt hơn.
Tuy nhiên, để thực hiện được nguyên tắc tự phê bình và phê bình một cách triệt để không phải chuyện đơn giản. Nó đòi hỏi ở mỗi người, nhất là đối với cán bộ, đảng viên phải thật sự có ý chí và nghị lực, có lòng quyết tâm rất cao mới mong có sự chuyển biến đáng kể. Quyết tâm để tự chiến thắng chính mình, đấu tranh để loại bỏ những cái xấu, cái tiêu cực ở ngay trong chính con người mình, trong tổ chức, đơn vị mình đang công tác.
Hiện nay, tình trạng một số cán bộ, đảng viên, một số tổ chức còn tự phê bình và phê bình một cách chung chung, hình thức là do họ chưa có đủ lòng tin và sự quyết tâm. Do đó, kết quả đạt được còn rất mức độ, thiếu tính bền vững. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Có quyết tâm, tín tâm thì tiến bộ. Người kém đấu tranh thì thoái bộ".
Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đặc biệt là nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, chúng ta đang đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng trên cơ sở nâng cao chất lượng thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Do đó, từng cấp ủy, tổ chức đảng cần nghiêm túc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân góp phần thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Đây là cơ sở quan trọng trực tiếp quyết định đến hiệu quả thực hiện tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng hiện nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét