Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

HIỂU RÕ HƠN VỀ TÊN GỌI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Một là, cần nắm vững quan điểm của V.I.Lênin về “bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội là thế nào”. Đó là: “tính chất quá độ của nền kinh tế ấy”…; danh từ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa… có nghĩa là chính quyền Xô viết quyết tâm thực hiện bước chuyển lên chủ nghĩa xã hội, chứ hoàn toàn không có nghĩa là đã thừa nhận chế độ kinh tế hiện nay là chế độ xã hội chủ nghĩa.
Hai là, trước Đổi mới, Quốc hội ta năm 1976, sau khi thống nhất đất nước đã chưa chú trọng giải thích việc đổi tên nước ta từ “Việt Nam dân chủ cộng hòa” thành “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quan điểm V.I.Lênin cho nên đã có quan điểm chủ quan, nóng vội, duy ý chí, cho rằng ta “đã là nước xã hội chủ nghĩa”. Thậm chí còn cho rằng, thành tựu của chúng ta là đã “chuyển từ một nền kinh tế nông nghiệp hết sức lạc hậu sang chế độ xã hội chủ nghĩa một cách nhanh gọn”.
Ba là, từ Đổi mới, Đảng ta đã từng bước “trở lại” với quan điểm V.I.Lênin và xác định rõ là ta chưa thể có chế độ xã hội chủ nghĩa hoàn thiện mà mới ở “chặng đường đầu tiên là một bước quá độ nhỏ trong bước quá độ lớn”, của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội - đúng như V.I.Lênin đã chỉ rõ. Người còn giải thích rằng: đó chưa phải là chủ nghĩa xã hội, nhưng đó là những cái cần thiết… để tiến hành công việc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét