Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

NHẬN DIỆN DIỄN BIẾN HÒA BÌNH ĐỐI VỚI GIAI CẤP CÔNG NHÂN HIỆN NAY

Đất nước ta đang trong cuộc tiến hành CNH, HĐH và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa -xã hội… Đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt - nhất là đời sống văn hóa của công nhân. Nhưng các thế lực, thù địch lợi dụng lợi dụng ở một số doanh nghiệp, công đoàn chưa làm tròn nhiệm vụ đại diện, bảo vệ lợi ích công nhân, lao động để công kích, bóp méo, xuyên tạc, kích động để chống phá Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Nội dung "diễn biến hòa bình" và tuyên truyền phản động của các thế lực thù địch đối với giai cấp công nhân, tập trung vào một số nội dung chính sau đây:
1. Chúng phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH về đảng cầm quyền, cho rằng Hồ Chí Minh thích chiến tranh, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm phương tiện; tiếp thu học thuyết Mác - Lênin một cách mù quáng...
2. Ở Việt Nam, công nghiệp chưa phát triển, số lượng, chất lượng công nhân hạn chế. Đảng Cộng sản Việt Nam không thể là Đảng của giai cấp công nhân được, vì trong Đảng có rất ít công nhân nên Đảng không mang tính chất giai cấp công nhân mà mang đậm tính chất nông dân, chịu ảnh hưởng nặng nề của chủ nghĩa phong kiến. Với những điều kiện như vậy, giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản Việt Nam không thể lãnh đạo xây dựng CNXH được.
3. Để phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, các thế lực thù địch đã đưa ra các luận điệu như: giai cấp công nhân bị hạn chế về trình độ học vấn, lãnh tụ của giai cấp công nhân có trình độ học vấn không cao nên có chăng chỉ có thể lật đổ xã hội cũ chứ không thể lãnh đạo toàn dân xây dựng được một xã hội mới tốt đẹp.
4. Các thế lực phản động còn ra sức tuyên truyền, đề cao vai trò của đội ngũ trí thức trong thời đại hiện nav, thời đại ngày nay là thời đại của khoa học và công nghệ, của nền văn minh trí tuệ, cho nên chỉ có trí thức mới là lực lượng đủ sức lãnh đạo xã hội, lực lượng tiên phong của mọi cuộc cách mạng xã hội. Đó là quan điểm không đúng cả về khoa học và thực tiễn.
Trên đây là một số thủ đoạn âm mưu của các thế lực thù địch  dùng chiêu bài “DBHB” đối với giai cấp công nhân Việt Nam để tiến hành các hoạt động phá hoại sự nghiệp phát triển của đất nước. Vì vậy, đối với mỗi người dân đất Việt, đặc biệt là các bạn trẻ khi tham gia vào không gian mạng cần phải nêu cao cảnh giác, chủ động và tích cực đấu tranh lật tẩy những mưu đồ đen tối, những kẻ đeo mặt nạ trá hình trước ánh sáng công lý và pháp luật. Đồng thời phải tỉnh táo nhận biết trước các thông tin, các luận điệu, thủ đoạn trên của những kẻ phá hoại. Mỗi chúng ta hãy là một người thông thái và có trách nhiệm khi tham gia không gian mạng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét