Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VẬN DỤNG QUY LUẬT GIÁ TRỊ VÀO XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Hiện nay, nước ta vẫn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và nền kinh tế nước ta vẫn còn mang nặng tính nông nghiệp lạc hậu, nên để vận dụng tốt hơn quy luật giá trị vào nền kinh tế thị trường thì Đảng và Nhà nước cần phải thực hiện tốt  một số giải pháp sau:
- Đẩy mạnh phân công lao động xã hội nhằm tăng lực lượng sản xuất phát triển giúp cho sản xuất càng phát triển hơn.
- Phải phát triển đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế và cán bộ khoa học công nghệ cũng như công nhân có trình độ cao.
- Nâng cao năng lực quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước đối với nền kinh tế thị trường.
- Phải tăng cường liên kết các quan hệ hàng hóa tiền tệ với các quan hệ xã hội.
- Đề ra các biện pháp  nhằm thực hiện tốt  các chính sách  như: chính sách ruộng đất, chính sách đầu tư, chính sách thuế, chính sách giá cả và sản lượng … Nhằm tạo điều  kiện phát huy cao tác dụng của quy luật giá trị trong kinh tế xã hội.
- Phát triển đồng bộ các loại thị trường như thị trường tiêu dùng, dịch vụ…

- Phải tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, chỉ thực hiện độc quyền một số ngành, một số lĩnh vực vì lợi ích của đất nước, hạn chế độc quyền, đặc lợi lũng đoạn thị trường, khắc phục tình trạng kinh doanh trái phép trốn thuế, cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm làm lành mạnh thị trường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét