Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

GIẢI PHÁP CƠ BẢN PHÒNG CHỐNG ÂM MƯU PHI CHÍNH TRỊ HÓA QUÂN ĐỘI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị cơ sở trong toàn quân.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có vai trò đặc biệt quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho người cán bộ, chiến sĩ. Thực tiễn cho thấy, để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống “phi chính trị hóa quân đội” ở các đơn vị cơ sở, cần phải thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Bởi làm tốt hoạt động này sẽ trực tiếp góp phần giữ vững, củng cố và nâng cao niềm tin của mọi cán bộ, chiến sĩ về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; làm cho mọi quân nhân thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường, củng cố bản chất giai cấp công nhân. Thời gian tới, cần tập trung bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị nắm và hiểu rõ được truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, quân đội, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giáo dục cho mọi quân nhân hiểu rõ những yêu cầu về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, quán triệt các nguyên tắc xây dựng quân đội về chính trị, lòng trung thành tuyệt đối của quân đội với Đảng, nhà nước và nhân dân.
Hai là, thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng vững mạnh toàn diện.
Sinh thời Bác Hồ đã dạy rằng: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”. Sức mạnh chiến đấu của quân đội ta nói chung, đối với các đơn vị cơ sở nói riêng chính là nhờ sức mạnh của tinh thần đoàn kết, thống nhất cao. Do đó, để đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch đòi hỏi các đơn vị cơ sở trong toàn quân phải luôn coi trọng việc xây dựng các tổ chức thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
Ba là, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng ở các đơn vị cơ sở trong đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa quân đội” của kẻ địch.
Tổ chức cơ sở đảng đóng vai trò nền tảng-“hạt nhân” chính trị của Đảng ở cơ sở. Do đó, sự vững mạnh trong tổ chức và hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo là nhân tố quyết định trực tiếp đến mọi lĩnh vực hoạt động, mọi mặt công tác, mọi tổ chức, lực lượng trong đơn vị. Mục tiêu lớn nhất của kẻ thù trong âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” chính là làm mất vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, làm quân đội mất phương hướng chuyển sang lập trường tư sản. Do đó, nội dung cơ bản cốt yếu trong phòng, chống “phi chính trị hóa quân đội” của các đơn vị cơ sở hiện nay là phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng.
Bốn là, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các thủ đoạn phá hoại của kẻ thù của các đơn vị cơ sở trong quân đội.
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ có vai trò quan trọng nếu thực hiện tốt hoạt động này sẽ tránh được những sơ hở để kẻ thù lợi dụng xuyên tạc, bóp méo thông tin, gây hiểu lầm cho cán bộ, chiến sĩ với những thông tin sai sự thật. Muốn vậy, cần phải chủ động cao trong phát hiện, ngăn chặn, không để các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của kẻ thù, cùng các phần tử xấu có cơ hội xâm nhập vào đơn vị, tuyên truyền tới mọi quân nhân, nhất là với đội ngũ hạ sỹ quan, chiến sĩ-đối tượng còn hạn chế nhất định về nhận thức. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác, nắm vững và thực hiện nghiêm các pháp lệnh, quy định về bí mật quân sự, bí mật quốc gia, bí mật về nhiệm vụ, tổ chức và trang bị của đơn vị cơ sở. Đồng thời, duy trì và thực hiện tốt các chế độ phòng gian, giữ bí mật, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ cả về con người và tổ chức. Ngoài ra, các đơn vị cơ sở trong toàn quân cũng cần giữ tốt mối liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục bộ đội, duy trì trật tự an ninh, giáo dục thanh niên, tuyên truyền phổ biến các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét