Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

LUẬN ĐIỆU NHẰM PHÁ HOẠI MỤC TIÊU HIỆN ĐẠI HÓA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

Khi Đảng, Nhà nước ta đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, họ xuyên tạc rằng chúng ta “chạy đua vũ trang”, rồi lại vừa ra mặt chê bai vừa lại ra vẻ “vì dân”, ra lời “khuyên nhủ” chúng ta phải làm thế này, thế nọ, nếu không thì lực lượng vũ trang sẽ “suy yếu”.
Hiện đại hóa là một nội dung quan trọng trong chiến lược và phương châm xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong tình hình mới, với nhiều lý do, vấn đề hiện đại hóa càng trở nên quan trọng và bức thiết đối với lượng vũ trang nhân dân và quân đội ta. Các thế lực thù địch cũng hiểu rất rõ điều này. Khi Đảng, Nhà nước ta đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, họ xuyên tạc rằng chúng ta “chạy đua vũ trang”, rồi lại vừa ra mặt chê bai vừa lại ra vẻ “vì dân”, ra lời “khuyên nhủ” chúng ta phải làm thế này, thế nọ, nếu không thì lực lượng vũ trang sẽ “suy yếu”.
Mới đây trên Internet, trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch bên trong và bên ngoài lại tung lên những quan điểm sai trái, thù địch, chống phá cách mạng Việt Nam, chống phá sự nghiệp hiện đại hóa lực lượng vũ trang, quân đội ta. Họ cho rằng, trải qua 15 năm phát triển kinh tế, Quân đội nhân dân Việt Nam đã có cơ hội mua sắm các trang thiết bị quân sự tiên tiến, song lại cho rằng sức mạnh lục quân của quân đội ta hiện nay “không có sự thay đổi gì mấy sau năm 1975”. Theo họ, chính sách hiện đại hóa hiện nay “chỉ là hiện đại hóa hải quân”. Họ liệt kê danh sách các loại vũ khí trang thiết bị quân sự của hải quân như tàu ngầm, tàu tên lửa, hệ thống phòng thủ bờ biển... để minh chứng cho nhận định về thực chất hiện đại hóa là hiện đại hóa hải quân!
Việc xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh là đòi hỏi tất yếu đối với mọi quốc gia; việc hiện đại hoá cũng là yêu cầu cần thiết đối với bất cứ lực lượng vũ trang, quân đội của quốc gia nào. Mỗi nước, căn cứ vào đặc điểm, tình hình cụ thể, điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể; tính chất, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang đất nước mình mà thực hiện chính sách hiện đại hoá trang bị vũ khí phương tiện kỹ thuật cho phù hợp. Đó là tất yếu. Trong điều kiện tình hình thế giới hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, tranh chấp chủ quyền biển đảo, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, khủng bố… diễn ra ở nhiều nơi với tính chất ngày càng phức tạp, thì vấn đề tất yếu trên lại càng trở nên quan trọng và cần thiết. 
Luận điệu trên là nằm trong âm mưu của các thế lực thù địch chống phá lực lượng vũ trang, quân đội ta, phá hoại sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội ta đang nỗ lực phấn đấu.
Nhân dân ta luôn mong muốn có lực lượng vũ trang, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thực sự hùng mạnh đủ sức bảo vệ cuộc sống yên bình của nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đảng và Nhà nước ta chủ trương hiện đại hoá vũ khí trang bị cho lực lượng vũ trang, quân đội và đã xác định đúng đắn rằng, bên cạnh việc phát huy, nâng cao hiệu quả vũ khí trang bị hiện có, cần phải có trang bị kỹ thuật mới. Sự hiện đại về vũ khí trang bị là nhằm đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh và phù hợp với đặc điểm Việt Nam, điều kiện kinh tế - xã hội đất nước.
Trong điều kiện nước ta còn nghèo, trình độ phát triển kinh tế - xã hội còn thấp, phương châm “từng bước hiện đại” mà Đảng ta xác định trong xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là hoàn toàn phù hợp. Thực hiện phương châm này, chúng ta cũng có thể và cần phải đi trước đón đầu, đột phá vào những khâu, những mũi nhọn cần thiết trong trang bị vũ khí kỹ thuật. Đây là vấn đề to lớn phản ánh nét đặc sắc về quá trình hiện đại hóa của lực lượng vũ trang nhân dân ta trong tình hình mới, được thực thi với một chiến lược khoa học, một lộ trình hợp lý. 
Việc chúng ta mua sắm trang bị kỹ thuật mới là nằm trong lộ trình “từng bước hiện đại” hợp lý ấy. Trong quá trình ấy, việc tập trung ưu tiên hiện đại hóa một lực lượng nào đó trong thời kỳ nào đó là do yêu cầu khách quan của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đó quy định. Hiện nay, chúng ta tập trung ưu tiên hiện đại hóa một số quân binh chủng như hải quân, không quân... là theo phương châm và tiến trình xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và nhằm phục vụ thắng lợi cho tiến trình ấy./. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét