Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊNH ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA ĐẢNG CẦN BÁC BỎ

Việt Nam là một quốc gia thống nhất đa dân tộc và sự đoàn kết các dân tộc anh em đã trở thành truyền thống, tạo thành nguồn sức mạnh để toàn thể dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn trong hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đoàn kết dân tộc là một nhiệm vụ được Đảng ta đặt lên hàng đầu nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện mục tiêu của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh những thành tựu đạt được, do nhiều nguyên nhân thực tiễn thực hiện chính sách dân tộc của Đảng cũng còn những hạn chế nhất định. Lợi dụng vấn đề đó, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, phủ nhận,những thành tựu trong giải quyết vấn đề dân tộc ở Việt Nam. Chúng cho rằng “đoàn kết dân tộc ở Việt Nam chỉ là hình thức”, trắng trợn vu cáo Việt Nam “vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở vùng dân tộc”, “đàn áp các dân tộc thiểu số’’... Bản chất và mục đích của những tư tưởng, quan điểm chống phá cách mạng Việt Nam về vấn đề dân tộc chính là chia rẽ các dân các dân tộc, phá hoại nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Đây là một nội dung trọng điểm của chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ mà các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta.
Quan điểm bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ của Đảng và Nhà nước ta trong giải quyết vấn đề dân tộc ở Việt Nam là nhất quán, điều đó được khẳng định qua các kỳ Đại hội của Đảng, được hiến định và cụ thể thành pháp luật, được thực hiện bằng những chính sách thiết thực trong tất cả các giai đoạn cách mạng, thể hiện sinh động và đạt được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội không thể phủ nhận. Những quan điểm và thành tựu ấy là minh chứng hiển nhiên mà bất cứ ai có cái nhìn khách quan đều có thể thấy rất rõ. Mọi sự xuyên tạc, phủ nhận sự thật ấy là không tôn trọng lịch sử, đi ngược lại nguyện vọng và lợi ích chân chính của các dân tộc ở Việt Nam, ngăn cản các dân tộc ở Việt Nam thực hiện bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, quyết tâm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét