Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

NHẬN DIỆN ÂM MƯU PHI CHÍNH TRỊ HÓA QUÂN ĐỘI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH HIỆN NAY

“Diễn biến hòa bình” mà kẻ địch thực hiện ở Việt Nam là một chiến lược thâm độc, xảo quyệt và rất tinh vi, từ khi thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” đến nay, chúng luôn coi Quân đội nhân dân Việt Nam là một trọng điểm tấn công phá hoại. Mục tiêu cơ bản, xuyên suốt trong âm mưu “Phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch là từng bước làm mất vai trò tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, từng bước chuyển hóa quân đội ta sang lập trường chính trị của quân đội tư sản. Để thực hiện điều đó, chúng tăng cường tuyên truyền luận điểm rằng, việc Đảng cộng sản lãnh đạo quân đội là trái quy luật, “quân đội và công an chỉ là của quốc gia dân tộc”, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng phái nào, lực lượng chính trị nào”, vì về bản chất quân đội là “phi giai cấp”, do vậy phải “trung lập hóa quân đội”. Chúng hiện thực hóa mục tiêu đó bằng việc tiến hành các thủ đoạn rất tinh vi, thâm độc và xảo quyệt, tiến công vào mọi đối tượng, trên các lĩnh vực nhằm từng bước làm cho quân đội ta thoái hóa về tư tưởng chính trị, rệu rã về tổ chức, xói mòn về phẩm chất đạo đức, lối sống, suy giảm lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Thực chất ý đồ thâm hiểm của thủ đoạn này là làm vô hiệu hóa lực lượng vũ trang nói chung và quân đội nói riêng, làm suy yếu công cụ bạo lực sắc bén, chỗ dựa tin cậy vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Mục tiêu của kẻ thù trong thời gian tới là nếu chưa “phi chính trị hóa”, “vô hiệu hóa” được quân đội thì phải tạo nên được một sự dao động nhất định về tư tưởng chính trị, sự hoài nghi, thiếu tin tưởng và sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước ở một bộ phận cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang. Vì vậy, chúng ta phải luôn nêu cao cảnh giác, tích cực đập tan âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” của kẻ địch hiện nay bằng nhiều biện pháp, trên tất cả các mặt trận. Lý luận và thực tiễn đã chỉ rõ rằng: “Quân đội bao giờ cũng thuộc về một giai cấp nhất định, của một nhà nước nhất định, mang một bản chất giai cấp xác định và chỉ một mà thôi. Đó là bản chất của chính giai cấp, nhà nước đã tổ chức, xây dựng quân đội đó”. Những luận điệu kiểu như, cần phải “Trung lập hóa quân đội”, “quân đội phi giai cấp” chẳng qua chỉ là sự dối trá, lựa mị nhằm gây nên sự mơ hồ, lẫn lộn, đánh đồng bản chất cách mạng của quân đội ta với bản chất phản động của quân đội tư sản đế quốc.
Quân đội nhân dân Việt Nam là một tổ chức vũ trang cách mạng, do Bác Hồ và Đảng cộng sản sáng lập, tổ chức và rèn luyện, quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân. Quân đội cách mạng không chỉ chiến đấu giỏi, chiến thắng mọi kẻ thù mà còn là đội quân công tác, giàu trí tuệ, lao động sản xuất giỏi, bảo vệ nhân dân và đem ánh sáng tri thức, văn hóa đến cho nhân dân. Chính những phẩm chất cao đẹp, thiêng liêng đó đã hội tụ góp phần tạo nên một quân đội kiểu mới trong lịch sử, một đội quân bách chiến, bách thắng. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét