Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

BIỆN PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA ĐOÀN TRONG PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN MẠNG INTERNET HIỆN NAY

Thứ nhất, Đoàn cần tăng cường giáo dục, phổ biến cho thế hệ trẻ hiểu biết đầy đủ, đúng đắn về cách thức, hoạt động và nội dung chống phá của các thế lực thù địch trên mạng Internet.
Đây là nhiệm vụ quan trọng trước hết mà Đoàn phải tập trung thực hiện tốt giúp thế hệ trẻ có nhận thức sâu sắc về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch về chiến lược “diễn biến hòa bình” trên mạng Internet. Bởi phải trên cơ sở có hiểu biết đầy đủ, có nhận thức đúng mới có được hành động chuẩn xác. Do đó, Đoàn cần tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ nắm được rằng, về cách thức, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch chủ yếu được thực hiện qua các trang thông tin điện tử như: “Website của một số cơ quan thông tin chính thức nước ngoài (đài phát thanh RFA, BBC,…); Website của một số nhóm người Việt phản động ở nước ngoài. Những website công khai này thường xuyên tiếp nhận những thông tin đó, rồi phát tán rộng khắp trên mạng Internet”. Cùng với đó, Website của một số cơ sở dịch vụ công nghệ thông tin và bưu chính viễn thông nước ngoài (Google), trong quá trình sử dụng Internet, chúng có thể cung cấp cho người xem các tiện ích tìm kiếm để gián tiếp truy cập đến bất kỳ website nào, kể cả những địa chỉ phản động nêu trên. Đặc biệt, các thế lực thù địch còn lập ra các trang thông tin giả mạo mang tên một số lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để đưa ra các quan điểm sai trái… Như vậy, với tính năng “toàn cầu” của mạng Internet, các thông tin “diễn biến hòa bình” nhanh chóng lan truyền với sức ảnh hưởng rộng lớn, khó lường.
Về nội dung chống phá, Đoàn tập trung tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ nắm rõ: các thế lực thù địch thường tung ra các quan điểm sai trái nhằm phê phán, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc, vu cáo nhằm “hạ bệ thần tượng” đối với lãnh tụ của Đảng, của dân tộc; phủ nhận những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, cường điệu hóa những yếu kém, khuyết điểm của nền kinh tế-xã hội; vu cáo nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp tôn giáo,… từ đó, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi hình thành các Đảng chính trị, các tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản. Ngoài ra, chúng còn tăng cường truyền đạo trái phép, kích động xu hướng ly khai, phá hoại sự thống nhất dân tộc quốc gia, phá hoại bản sắc văn hóa dân tộc;…
Thứ hai, Đoàn kết hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông trong cả nước tích cực định hướng dư luận đúng đắn cho thế hệ trẻ.
Báo chí truyền thông là “công cụ” sắc bén, lực lượng đi đầu trong công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch. Chính vì vậy, Đoàn cần có kế hoạch cụ thể phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam và tính đúng đắn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Đồng thời, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là điều kiện tiên quyết để hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong bối cảnh mở cửa hội nhập quốc tế hiện nay, dư luận xã hội chịu sự tác động phức tạp, nhiều chiều, trong đó có cả những thông tin đăng tải không đúng bản chất, không được xác minh chính xác, thậm chí có thông tin xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo… điều này đã tác động lớn tới nhận thức của những người tiếp nhận thông tin, trong đó có bộ phận giới trẻ. Đoàn cần định hướng dư luận cho thanh niên trong việc đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, phản ánh đúng bản chất vấn đề tạo dư luận tích cực trong thế hệ trẻ.
Thứ ba, Đoàn có kế hoạch tổ chức lực lượng, phát huy trí tuệ của thế hệ trẻ đấu tranh “phản bác” các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet.
Đây là vấn đề trực tiếp đặt ra đối với Đoàn và lực lượng thanh, thiếu niên trong cuộc chiến chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên mạng Internet hiện nay. Bởi vì, thế hệ trẻ vừa là mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch, đồng thời họ cũng chính là lực lượng “nòng cốt” trong đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” trên mạng Internet. Muốn vậy, Đoàn cần phải lên kế hoạch cụ thể, sát thực tế và tổ chức chặt chẽ vấn đề này. Lực lượng bao gồm những thanh, thiếu niên có trình độ hiểu biết nhất định, có kiến thức, kỹ năng toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng... Nhiệm vụ chính của bộ phận này là theo dõi các quan điểm sai trái, thù địch thông qua mạng Internet, sau đó tập hợp kết quả về một mối để thống nhất trong chỉ đạo phân tích và xử lý. Đồng thời, lực lượng này phải có năng lực sẵn sàng “đánh trả” lại những luận điệu xuyên tạc, béo méo của các thế lực thù địch một cách kịp thời, hiệu quả. Đoàn bên cạnh việc xây dựng ý thức phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” cho thanh, thiếu niên còn phải tạo sức “đề kháng” cho thế hệ trẻ để họ có thể “chống đỡ” được các tác động xấu từ những thông tin, quan điểm sai trái.
Thứ tư, Đoàn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý Internet và các trang mạng xã hội hạn chế thấp nhất tác động xấu tới thế hệ trẻ.
Đây là vấn đề cấp thiết đặt ra đối với nước ta hiện nay, nếu nhìn sang một số nước như: Hàn Quốc, Singapho,… Họ quản lý rất chặt chẽ hệ thống mạng, giới trẻ muốn truy cập cũng khó khăn. Tuy nhiên, đối với nước ta công tác quản lý mạng Internet vẫn còn nhiều kẽ hở. Hiện nay, nhu cầu khai thác thông tin trên Internet ngày càng nhiều, nội dung rất phong phú, đa dạng và nhiều chiều. Hơn thế nữa, các phương tiện tiếp nhận thông tin cũng ngày càng phát triển theo hướng hiện đại, tinh vi khó kiểm soát. Chính vì vậy, Đoàn cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng bằng cách kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ những thông tin sai trái xuất phát từ đâu, cần thiết dùng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn kịp thời, hiệu quả. Đối với các nguồn tin do các thế lực phản động trong nước đăng tải, tuyên truyền cần có chế tài đủ mạnh để xử lý nhằm ngăn chặn triệt để. Về nội dung này, Đảng ta cũng nhấn mạnh: “Phát triển và mở rộng việc sử dụng Internet, đồng thời có biện pháp quản lý, hạn chế mặt tiêu cực, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động lợi dụng Internet để truyền bá tư tưởng phản động, lối sống không lành mạnh”.
Tóm lại, mặt trái của Internet, của các trang mạng xã hội có thể tác động xấu làm hủy hoại tâm hồn con người, trực tiếp trở thành công cụ có sức mạnh ghê gớm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với thế hệ trẻ. Chính vì vậy, nâng cao ý thức phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên mạng Internet cho thế hệ trẻ là một trong nhiệm vụ quan trọng có tính cấp bách của Đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét