Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC KHẲNG ĐỊNH TÍNH ƯU VIỆT, SỨC MẠNH CỦA CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở MIỀN BẮC

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã khẳng định: “Không thể nào có thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nếu không có miền Bắc xã hội chủ nghĩa…miền Bắc đã dốc vào chiến tranh giữ nước và cứu nước toàn bộ sức mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa và hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ căn cứ địa cách mạng của cả nước”. Ngay từ khi bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta đã sớm xác định vai trò của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, căn cứ địa cách mạng, hậu phương lớn của cuộc kháng chiến. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã chỉ rõ: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà và sự phát triển của toàn bộ cách mạng nước ta.
Miền Bắc, căn cứ địa cách mạng của cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với quy luật khách quan của xã hội và xu thế thời đại. Mối quan hệ giữa hai miền Nam - Bắc là mối quan hệ giữa tiền tuyến lớn và hậu phương lớn. Trong mối quan hệ đó, chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc là chỗ dựa vững chắc cho cách mạng miền Nam. Theo phương hướng chiến lược đó, sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng (1954), Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương lãnh đạo đưa miền Bắc từng bước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa. Trong khoảng thời gian 21 năm (1954-1975), miền Bắc vừa hoàn thành những nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, vừa tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa được xác lập với hai hình thức sở hữu chủ yếu là sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể, làm cho kinh tế xã hội chủ nghĩa chiếm ưu thế tuyệt đối trong nền kinh tế quốc dân. Thông qua cải tạo quan hệ sản xuất, chế độ người bóc lột người bị xóa bỏ, nhân dân lao động trở thành những người làm chủ; cơ cấu xã hội trở nên thuần nhất với hai giai cấp cơ bản là công nhân và nông dân cùng với tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa. Cơ sở vật chất - kỹ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội được xây dựng dần làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội của miền Bắc. Sự nghiệp giáo dục, y tế phát triển mạnh mẽ. Miền Bắc cơ bản đã xóa nạn mù chữ, phát triển hệ thống giáo dục từ mầm non đến đại học. Mỗi thôn, làng đều có lớp mẫu giáo, mỗi xã đều có trường cấp 1, cấp 2, mỗi huyện có ít nhất một trường cấp 3. Nhiều trường đại học và cao đẳng được xây dựng. Mạng lưới y tế được xây dựng mở rộng từ Trung ương đến cơ sở, từ đồng bằng đến miền núi. Mỗi xã có một trạm y tế, mỗi huyện có một bệnh viện đa khoa. Đời sống văn hóa mới từng bước được xây dựng, các tệ nạn xã hội được khắc phục, nếp sống văn hóa văn minh được thiết lập. Những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc đã trực tiếp góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, tạo ra sức mạnh chính trị, tinh thần và cơ sở vật chất của hậu phương lớn, căn cứ địa cách mạng của cả nước. Miền Bắc vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa chiến đấu đánh bại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ bằng không quân và hải quân vừa bảo vệ thành quả của chủ nghĩa xã hội, đồng thời động viên to lớn sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn. Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai ở miền Nam đã thực hiện nhiều âm mưu phá hoại miền Bắc (tung biệt kích, gián điệp, hô hào Bắc tiến) và trực tiếp tiến hành hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân với quy mô ngày càng lớn, mức độ huỷ diệt ngày càng cao. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân miền Bắc đã đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ở miền Bắc, làm tròn nhiệm vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. Quân và dân miền Bắc đã bắn rơi 4.181 máy bay Mỹ, đánh bại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của chủ nghĩa thực dân mới đối với nước ta. Đặc biệt chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đã động viên to lớn sức người, sức của trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cùng đồng bào, chiến sĩ miền Nam đưa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đến thắng lợi trọn vẹn. Rõ ràng là chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đã tỏ rõ tính ưu việt, sức mạnh vĩ đại trước chế độ độc tài, tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc mà Mỹ đã thiết lập ở miền Nam. Bình luận về tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Báo Kim Tự Tháp Ai Cập, số ra ngày 31/8 /1975 đã viết: "Trong cuộc chạm trán quân sự và chính trị trực tiếp giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Chế độ của giai cấp công nhân và nông dân đã chứng tỏ ưu thế tuyệt đối của mình".

1 nhận xét:

  1. miền bắc xã hội chủ nghĩa hậu phương vững chắc cho miền nam hoàn toàn giải phóng

    Trả lờiXóa