Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

TÍNH PHỔ BIẾN CỦA NHẬN THỨC MỚI VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN CỦA CÁC NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

          Từ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò của đảng cộng sản với sự nghiệp cách mạng; từ thực tiễn lịch sử khi đảng cộng sản ra đời; từ những bài học thành công, thất bại của CNXH hiện thực trên thế giới; từ yêu cầu của quá trình cải cách, đổi mới…, các nước XHCN trong quá trình cải cách, đổi mới đều nhận thức và khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản là một trong những vấn đề có tính “nguyên tắc” của sự nghiệp cách mạng. Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định “Phải kiên trì sự lãnh đạo của Đảng. Đảng Cộng sản Trung Quốc là hạt nhân lãnh đạo của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc” [Đảng Cộng sản Trung Quốc (2013), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.33]. Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội” [Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.88], “sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam” [Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.66]. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khẳng định: “sự lãnh đạo của Đảng là yếu tố quyết định mọi thành công của sự nghiệp cách mạng ở Lào” [Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (2011), Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, bản dịch của Ban Đối ngoại Trung ương, tr.32]. Đảng Cộng sản Cuba khẳng định: “Đảng Cộng sản Cuba là lực lượng lãnh đạo tối cao của xã hội, của Nhà nước, là thành quả chân chính của cách mạng, đồng thời là lực lượng tiên phong có tổ chức, cùng nhân dân bảo đảm sự kế thừa lịch sử” [Hội đồng Lý luận Trung ương (2013), Đảng Cộng sản lãnh đạo quá trình đổi mới ở Việt Nam, cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế - xã hội tại Cuba Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.29]. Các nước đều cho rằng, nếu xa rời sự lãnh đạo của Đảng cách mạng tất yếu dẫn tới thất bại. Để đảm bảo vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản trong cải cách, đổi mới, các nước xã hội chủ nghĩa đều tập trung làm sâu sắc hơn lý luận về đảng cầm quyền, phân định rõ vai trò lãnh đạo của đảng với chức năng quản lý của nhà nước nhằm khắc phục những hạn chế, bảo đảm cho đảng vươn lên, hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo của mình. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét