Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

BÀI HỌC VỀ THỰC THI QUYỀN DÂN CHỦ CỦA NHÂN DÂN TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN TỪ CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917

        Giá trị của Cách mạng Tháng Mười, đó là cuộc cách mạng do nhân dân lao động tiến hành, đưa nhân dân lao động lên địa vị làm chủ. Họ được phát huy quyền năng thực sự của mình trong việc tổ chức, cai quản và xây dựng xã hội mới. Đó là một giá trị đích thực và ý nghĩa sâu xa mà Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười đã đem lại đối với giai cấp công nhân và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới. Cách mạng Tháng Mười mở ra thời đại mới, thời đại thực hiện quyền làm chủ trên thực tế của những người lao động; thời đại phá bỏ, giải phóng dần những trở lực, xóa bỏ những áp bức, nô dịch trói buộc con người.
       Theo V.I.Lênin, dân chủ bao giờ cũng gắn liền với vấn đề nhà nước, với vấn đề chuyên chính, là vấn đề mang tính giai cấp sâu sắc, không thể có thứ dân chủ chung chung, đứng trên mọi giai cấp. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một thể chế chính trị mà trong đó quyền lực chính trị - xã hội thuộc về nhân dân. Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xét về bản chất, là chế độ bảo đảm quyền làm chủ trên thực tế của nhân dân trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tinh thần; đồng thời phát huy cao độ tính tích cực sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Mác - Lênin và thông qua nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Trong suốt tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô hơn bảy thập kỷ tồn tại là nhằm không ngừng củng cố, hoàn thiện những điều kiện bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Nhân dân lao động thể hiện quyền làm chủ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; quyền làm chủ ấy không chỉ thể hiện trong hiến pháp, pháp luật, mà ngày càng được thể hiện sinh động trong cuộc sống hàng ngày. Đó là bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa, thể hiện tư tưởng vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga.
          Một thực tế đã chứng minh, sự thắng lợi hoặc thất bại của đảng cộng sản trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội phụ thuộc vào việc đảng cộng sản xây dựng và thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa ra sao và như thế nào. Thực hành dân chủ phải trên cơ sở nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Xa rời những nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội thì việc dân chủ hoá sẽ trượt sang quỹ đạo khác, trượt sang dân chủ phi xã hội chủ nghĩa; và đồng nghĩa với việc thủ tiêu chủ nghĩa xã hội. Trong bất cứ hoàn cảnh nào đều phải trung thành, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo duy nhất của đảng cộng sản đối với xã hội. Đó vừa là nguyên tắc, vừa là động lực và vừa là mục đích của việc thực thi dân chủ xã hội chủ nghĩa, mà cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân Xôviết đã chứng thực sinh động.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét