Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

ĐỪNG AI CỐ TÌNH LỢI DỤNG HIỆN TƯỢNG ĐỂ PHỦ NHẬN BẢN CHẤT VỀ CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA


Chúng ta ý thức sâu sắc rằng, với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga và sự phát triển vững mạnh của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô, ở Đông Âu và nhiều nước trên thế giới, đã khẳng định tính ưu việt, sự vượt trội và những giá trị chân chính, tốt đẹp mà Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực đã đem lại cho nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Sự thật ấy có sức mạnh diệu kỳ và nguồn lực vật chất, tinh thần vô cùng to lớn để động viên, cỗ vũ các lực lượng yêu chuộng hòa bình đứng lên đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới đã nhìn thấy rõ tác hại to lớn do cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất và lần thứ hai đã gây ra thảm họa cho loài người. Đó là sự hy sinh của hàng chục triệu người với sự tổn thất của hàng tỷ USD và sự tàn phá hầu hết các châu lục đã chứng minh tội ác và bản chất phi nhân tính của chủ nghĩa thực dân, đế quốc mà chủ nghĩa tư bản là nguyên nhân và phải gánh chịu trách nhiệm.
Với thắng lợi của chủ nghĩa xã hội hiện thực và cuộc sống tốt đẹp mà nó đem lại đã động viên, thúc đẩy cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ, hòa bình, giải phóng dân tộc của nhiều quốc gia trên trái đất kể từ khi nhân loại có chủ nghĩa Mác - Lênin đến nay. Hàng loạt các dân tộc bị áp bức đã giành được độc lập, tự do dưới sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu. Đó là nguồn cỗ vũ, động lực tinh thần vô cùng to lớn, có tác dụng thúc đẩy sự phát triển, tiến bộ xã hội; buộc các thế lực phản động, tư bản, đế quốc phải thừa nhận quyền độc lập, tự do của các dân tộc trong hệ thống thuộc địa rộng lớn của chủ nghĩa tư bản, thực dân, đế quốc. Nói cách khác, sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa xã hội hiện thực và sự thống trị của chủ nghĩa Mác - Lênin đã làm cho các chiến lược gia và các nhà lý luận tư sản phải run sợ và chính nó đã dự báo về tính tất yếu sẽ bị diệt vong, sẽ thất bại, sẽ kết thúc và tình thế ấy không thể đảo ngược dù chủ nghĩa tư bản có nhiều âm mưu, thủ đoạn chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin.
Có thể khẳng định rằng, sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xôviết ở Liên Xô và Đông Âu là một “bài học xương máu” không chỉ dành cho những người cộng sản mà còn cho cả nhân loại tiến bộ. Nó chỉ ra rằng, trong thời đại ngày nay, hễ bất cứ là ai, Đảng cộng sản nào, nếu vi phạm thô bạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, coi thường sự lãnh đạo của Đảng cộng sản thì tất yếu sẽ rơi vào sai lầm, mất phương hướng chính trị và tất yếu sẽ mất quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Nó cũng chỉ ra rằng, trước đây cũng như hiện nay, nếu không nhận thức đúng đắn, vận dụng linh hoạt và phát triển sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về tính biện chứng của thế giới khách quan và quan điểm duy vậtlịch sử trong quá trình phát triển thì tất yếu sẽ rơi vào bế tắc và sai lầm. Vì vậy, không thể quy kết sự sụp đổ của một mô hěnh xây dựng chủ nghĩa xă hội cụ thể của Lięn Xô và Đông Âu là sự sụp đổ của chủ nghĩa Mác - Lênin - Một học thuyết khoa học, cách mạng. Mà trái lại, chính sự sai lầm và sự đổ vỡ ấy càng khẳng định tính đúng đắn về bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin và dự báo về tương lai, tiền đồ tốt đẹp mà nhân loại phải hướng tới, đạt được.
 Không thể nói rằng sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xôviết ở Liên Xô và Đông Âu là sai lầm và lỗi thời của học thuyết Mác - Lênin, đòi thay đổi nó và ngược lại, không nên ảo tưởng về sự thắng thế của chủ nghĩa tư bản và vội tung hê sự “sự vĩnh hằng” của hệ tư tưởng tư sản. Dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã làm nên Cách mạng Tháng Tám thành công, đã đánh thắng thực dân Pháp và đến quốc Mỹ xâm lược, tiến hành xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tất cả những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử ấy không thể tách rời chủ nghĩa Mác - Lênin. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ai đó đang mưu toan đòi từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin là một sai lầm lớn./.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét