Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA ĐỂ LẠI BÀI HỌC MẪU MỰC VỀ CHIẾN LƯỢC, SÁCH LƯỢC VÀ PHƯƠNG PHÁP CÁCH MẠNG

Một trăm năm trước, ngày 7 tháng 11 năm 1917, tức ngày 25 tháng 10 theo lịch Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvích đứng đầu là V.I.Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã nổi dậy khởi nghĩa vũ trang lật đổ chính quyền tư sản phản động, thành lập chính quyền Xôviết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính ở thủ đô Pêtrôgrát, sau đó tiếp tục khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Cách mạng Tháng Mười thành công. Đây là cuộc cách mạng vô sản thắng lợi đầu tiên trên thế giới.
Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười và sự thành lập, tồn tại, phát triển Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xôviết (Liên Xô) sau đó, Liên Xô đã trở thành một cường quốc lớn mạnh và ưu việt chưa từng thấy, có những đóng góp lớn lao đối với sự phát triển của lịch sử thế giới và lịch sử nhiều quốc gia, dân tộc. Cách mạng Tháng Mười Nga đã để lại những bài học mẫu mực về chiến lược, sách lược và phương pháp cách mạng; về sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản; về khối liên minh công nông và nghệ thuật chớp thời cơ để giành thắng lợi cho phong trào cộng sản quốc tế. Cách mạng Tháng Mười Nga có sự chỉ đạo thiên tài của V.I.Lênin và Đảng Cộng sản Nga, đã phân tích tình hình cách mạng một cách khách quan, đánh giá chính xác các yếu tố và điều kiện cách mạng, đề ra chiến lược, sách lược đúng đắn cho từng giai đoạn chuyển biến cách mạng như: vấn đề về sự lãnh đạo duy nhất của đảng cộng sản; vấn đề thời cơ cách mạng, thay đổi sách lược; vấn đề sử dụng bạo lực cách mạng, vấn đề lợi dụng và khoét sâu mâu thuẫn chủ yếu của địch; vấn đề xây dựng khối liên minh công nông… Có thể nói, những nguyên lý của C.Mác, Ph.Ăngghen đã được V.I.Lênin vận dụng một cách đúng đắn, sáng tạo trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ là sự cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân quốc tế, mà còn để lại những bài học quí báu, chỉ ra cho phong trào cộng sản quốc tế con đường đi tới thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản.
Cách mạng Tháng Mười Nga thực sự là điểm khởi đầu cho sự chấm dứt ách bóc lột, đô hộ, thống trị của chủ nghĩa tư bản đối với người lao động và các dân tộc thuộc địa, đồng thời bắt đầu cho việc xây dựng một xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa. Các đảng cộng sản trong phong trào cộng sản quốc tế đã nhận được những bài học lớn từ Cách mạng Tháng Mười để đối phó với sự đối đầu giữa hai mô hình phát triển xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Toàn bộ hệ thống luật pháp quốc tế của thời Chiến tranh lạnh và hiện nay đều được định hình từ chính sự đối lập này.
Đặc biệt, cách thức Nhà nước Nga Xôviết (giai đoạn đầu) xử lý các vấn đề kinh tế như tăng trưởng, thương mại, đầu tư; những vấn đề xã hội như công bằng, dân chủ, an sinh, môi trường, giáo dục; những vấn đề về quản lý từ vĩ mô đến vi mô… đều là những bài học quý cho các đảng cộng sản trong quá trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở nước mình. Còn những bài học đắt giá mà nước Nga sau Cách mạng Tháng Mười Nga để lại như cách thức bảo đảm an sinh xã hội của Liên Xô trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội được dựa chủ yếu trên nền tảng  mệnh lệnh hành chính chứ không phải bằng những nguồn lực có thật. Hệ quả là Liên Xô và các đảng cộng sản theo “mô hình Xôviết” dần suy kiệt về vật chất cũng như mô hình phúc lợi xã hội bị biến dạng thành kiểu “xin - cho” rồi đi đến thất bại. Những bài học của Cách mạng Tháng Mười và nước Nga Xôviết đang được các đảng cộng sản, nhất là các đảng đang cầm quyền, lãnh đạo công cuộc đổi mới, cải cách ở các nước xã hội chủ nghĩa nghiêm túc tiếp thu, bổ sung cho phù hợp, đưa những nước này trở thành “điểm sáng thành công nhất” trong phong trào cộng sản quốc tế kể từ sau Chiến tranh lạnh đến nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét