Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI

Ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã tạo nên phong trào dân tộc, dẫn đến sự sụp đổ hệ thống thuộc địa trên thế giới, mở ra con đường cho sự phát triển bình đẳng của các dân tộc, không phân biệt lớn nhỏ hay trình độ văn hóa văn minh.
Bằng hiện thực ở nước Nga, Cách mạng Tháng Mười đã phá tan chế độ bóc lột Nga Sa hoàng - "nhà tù của các dân tộc”, phá bỏ hệ thống thuộc địa của nước Nga bấy giờ, chấm dứt sự bất bình đẳng và áp bức giữa các dân tộc, thực hiện quyền tự quyết của các dân tộc theo Cương lĩnh dân tộc của V.I. Lênin. Từ đó, Cách mạng Tháng Mười đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân các nước và phong trào đấu tranh giải phóng của các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc ở khắp các nước châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh. Cũng từ đây, phong trào đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản thế giới, khẳng định sự kết hợp đúng đắn giữa cách mạng xã hội chủ nghĩa và cách mạng giải phóng dân tộc trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa tư bản đế quốc. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười không những đã thức tỉnh sâu sắc tinh thần đấu tranh của phong trào dân tộc mà còn chỉ ra cho các dân tộc bị áp bức con đường đúng đắn đi tới thắng lợi. Đó là con đường giải phóng dân tộc theo Cách mạng Tháng Mười Nga. Và noi gương Cách mạng Tháng Mười, trong thế kỷ XX, hàng loạt các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc ở châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latinh đã thức tỉnh và vùng lên đấu tranh, đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, phá vỡ từng mảng lớn hệ thống thuộc địa từng được thiết lập hàng thế kỷ. Và sau đó, nhiều quốc gia dân tộc khi thoát khỏi ách nô lệ đã lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Một xu hướng mới đã xuất hiện trong phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước sau Cách mạng Tháng Mười Nga. Đó là xu hướng đi theo con đường cách mạng vô sản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi đã đem đến một luồng gió mới trong nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của vấn đề dân tộc. Đó không chỉ là vấn đề đấu tranh chống áp bức, chống nô dịch dân tộc riêng rẽ của một vài quốc gia mà đã trở thành vấn đề chung của sự nghiệp giải phóng các dân tộc bị áp bức, các nước thuộc địa và phụ thuộc trên toàn thế giới chống lại ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc.
Bằng những bài học kinh nghiệm quý báu và ý nghĩa lịch sử, Cách mạng Tháng Mười đã soi sáng con đường giải phóng đối với các dân tộc bị áp bức khắp năm châu. Thành công vang dội của Cách mạng Tháng Mười đã mở ra con đường hiện thực cho công cuộc giải phóng các dân tộc trên toàn thế giới bằng việc gắn bó chặt chẽ giữa cuộc đấu tranh dân tộc với cuộc cách mạng vô sản; giữa phong trào giải phóng dân tộc và phong trào đấu tranh của các lực lượng cách mạng ở “chính quốc” cùng chống kẻ thù chung. Chính Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở đầu sự gắn bó chặt chẽ giữa phong trào cách mạng vô sản ở các nước tư bản và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, phụ thuộc thành một mặt trận chung chống chủ nghĩa đế quốc. Bởi vậy, từ sau Cách mạng Tháng Mười, phong trào cách mạng ở mỗi nước trong đó có Việt Nam đều là có liên hệ mật thiết với phong trào cách mạng thế giới. Vì vậy, phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước phát triển mạnh mẽ, Đảng Cộng sản ở nhiều nước ra đời và giành được những thắng lợi quan trọng.

Từ sau Cách mạng Tháng Mười, được sự cổ vũ, hậu thuẫn của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, một làn sóng cách mạng giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở khắc các châu lục đã làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa tư bản. Hơn một trăm quốc gia độc lập ra đời, chủ động quyết định con đường phát triển của đất nước mình. Nhiều nước khi giành được độc lập đã chọn con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Rõ ràng, Cách mạng Tháng Mười không những mở đầu cho thời đại giải phóng các giai cấp bị bóc lột, các dân tộc bị áp bức mà còn mở đầu cho thời đại giải phóng loài người khỏi nguy cơ chiến tranh hủy diệt các dân tộc. Thành quả của Cách mạng Tháng Mười đã cứu nhân loại khỏi hoạ phát xít trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, đồng thời là trụ cột duy trì nền hoà bình, ngăn chặn hành động gây chiến tranh hạt nhân, tạo ra trật tự thế giới mới có lợi cho phong trào giải phóng dân tộc. Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ra đời sau chiến tranh Thế giới lần thứ hai đã cổ vũ, khích lệ tinh thần đấu tranh của các dân tộc bị áp bức dưới ánh sáng Cách mạng Tháng Mười và sự giúp đỡ to lớn về mọi mặt của Liên Xô. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mưòi đã khẳng định tính đúng đắn của những nguyên lý cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về khả năng thắng lợi của cách mạng vô sản trong một nước riêng lẻ, về sự lãnh đạo tất yếu của giai cấp công nhân và đảng tiền phong của nó, về vị trí, vai trò của liên minh công nông, về tính tất yếu của bạo lực cách mạng. Đó là những bài học qúy báu trong đấu tranh giành độc lập dân tộc của các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét