Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Cách mạng tháng Mười là mẫu mực về sự sáng tạo, giàu tính nhân văn, nhân đạo trong phương pháp giành chính quyền

            Trong quá trình đấu tranh giành chính quyền, giai cấp công nhân và nhân dân lao động tất yếu phải sử dụng bạo lực cách mạng. Bởi vì, các giai cấp bóc lột không bao giờ tự nguyện rời bỏ địa vị thống trị, hơn thế chúng còn điên cuồng dùng bộ máy bạo lực khổng lồ đàn áp quần chúng lao động. Trong điều kiện như vậy, không có bạo lực của quần chúng thì cách mạng không thể thành công. Song V.I.Lênin và Đảng Bônsêvích Nga không tuyệt đối hóa bạo lực mà chủ trương hạn chế ở mức thấp nhất sự đổ máu và nếu tránh được là tốt nhất. Khẩu hiệu “Toàn bộ chính quyền về tay các Xôviết” là khẩu hiệu chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản lên cách mạng xã hội chủ nghĩa bằng phương pháp hòa bình. Theo V.I.Lênin, ở vào thời điểm từ tháng 4 đến tháng 6/1917 có khả năng thực hiện được. Nhưng đến đầu tháng 7/1917, chính quyền đã rơi vào tay các thế lực phản động, vấn đề đặt ra cần phải thay bằng khẩu hiệu Chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, giành chính quyền về tay quần chúng lao động. Âm mưu của giai cấp tư sản muốn thiết lập chế độ độc tài và dùng lực lượng quân sự đè bẹp phong trào cách mạng. Bởi thế, V.I.Lênin và Đảng Bônsêvích không còn lựa chọn nào khác ngoài khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Nhưng trong khi nã pháo vào Cung điện Mùa Đông - sào huyệt của kẻ thù, các lực lượng cách mạng vẫn bằng mọi cố gắng giảm thiểu thiệt hại cho công trình văn hóa nổi tiếng mà nhân dân Nga đã xây dựng nên.

              Như vậy, từ lực lượng cho đến mục tiêu và phương châm hành động, Cách mạng tháng Mười thực sự là nhân văn, nhân đạo, là văn hóa, văn minh. Hiện tại mặc dù chế độ xã hội chủ nghĩa hiện thực ở Liên Xô đã đổ vỡ, song thành tựu 70 năm của chủ nghĩa xã hội vẫn chỉ ra cho nhân dân lao động, cho các dân tộc thấy rằng nhân loại không thể chịu đựng mãi với chế độ tư bản đầy dẫy những áp bức, bất công. Cuộc các mạng xã hội để thay thế chế độ tư bản chủ nghĩa tất yếu sẽ nổ ra, chế độ xã hội chủ nghĩa vẫn là mục tiêu mà nhân loại tiến bộ trên thế giới hướng tới trong tương lai và các dân tộc hoàn toàn có khả năng xây dựng thành công chế độ xã hội đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét