Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2017

Chống quan điểm cho rằng: “Chủ nghĩa Mác – Lênin, trước hết chỉ là lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học là sai lầm và đối lập với nội dung đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh”


Một trong những luận điểm mà gn đây đã và đang được tung ra để phủ nhn chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học đó là: “Chủ nghĩa Mác – Lênin, trước hết chỉ là lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học là sai lầm và đối lập với nội dung đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh
Thực chất của luận điểm, ý đồ của những “tác gi” ca nó là gì? Đó những điu cn phải vạch trn nhm kiên định với quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam: Đảng lấy chủ nghĩa Mác -  Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nn tng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động, làm rõ hơn mối quan hệ biện chúng giữa chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưng H Chí Minh.
Trước hết, cần vạch rõ thực chất của các luận đim sai trái, mang tính chụp mũ khi đối lập chủ nghĩa Mác-Lênin, lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học với nội dung đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thực tin cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam ngày càng chứng minh tính sinh động, phn ánh bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Với nhiều nguyên lý mang giá trị phương pháp luận bn vững, thể hiện các quan điểm biện chng, lịch sử - cụ thể và quan điểm phát triển đã làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin tr thành cơ sở lý luận và phương pháp lun soi đường cho giai cấp công nhân, các đảng cộng sn và đảng công nhân trên thế giới xác định đúng con đường cách mạng nhằm giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người khỏi mọi áp bức bất công.
Luận điểm nổi tiếng của C.Mác và Ph. Ăngghcn nêu trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848): Thay cho xã hội tư bản cũ, với những giai cấp và đì kháng giai cấp của nó, s xuất hiện một liên hợp, trong đó sự phát triển tự do của mỗi người là điu kiện cho sự phát triển tự do của tất c mọi người” đã phn ánh bản chất nhân đạo, nhân văn của học thuyết Mác về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.
Chủ nghĩa Mác - Lênin với những phát kiến vĩ đại: quan niệm duy vật v lịch sử, quy luật bóc lột giá trị thặng dư - quy luật kinh tế cơ bn của ch nghĩa tư bản và sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân, giai cấp có khả năng tổ chức, lãnh dạo cách mng dưới sự lãnh đạo của Đng Cộng sn nhằm cải biến ch nghĩa tư bản thành chủ nghĩa xã hội đã giúp cho học thuyết này cân đốì, hoàn thiện, thành cơ sở lý luận tiên phong soi đường cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động đấu tranh xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.
Từ những cống hiến có bước ngoặt lịch sử của nhng nguyên lý của C.Mác và Ph.Ăngghen. VJ. Lênin đã có công lao to ln trong việc bảo vệ và bổ sung, cụ th hóa những nguyên lý, lý luận trong điu kiện mới, biến chủ nghĩa xã hội khoa học thành hiện thực nước Nga Xôviết sau cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười thắng lợi.
Chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học có sức sống, sức chiến đấu nh tính sinh động, phát triển thưng xuyên, phản ánh đúng quy luật phát triển xã hội loài người như một quá trình tất yếu lịch sử - tự nhiên. Quan đim duy vật biện chứng và duy vật lịch sử mãi mãi có giá trị bền vững, trang bị cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động một thế giới quan khoa học, một nhân sinh quan cách mng, nhân đạo, nhân văn.
Mc dù chủ nghĩa xã hội hiện thực thế giới từ những năm 90 của thế kỷ XX đến nay đang tạm thời lâm vào thoái trào, song trong cùng thời gian đó, dư luận phương Tây vẫn bình chọn C. Mác là nhà tư tưng ảnh hưởng số một vào sự phát triển xã hội loài người của thế kỷ XX. Bân thân chủ nghĩa tư bản hiện đại cũng rơi vào khủng hoảng (trước hết là khủng hong tài chính) trong điều kiện hiện nay càng cho thấy mặt trái của chế độ tư bản đối với phát triển của văn minh nhân loại. Không phải ngu nhiên mà học giả nổi tiếng ca nước Pháp, Giắccơ Đdriđa gần đây đã phê phán chủ nghĩa tư bn là một xã hội đầy “ung nhọt”, những “vết loét” từ bên trong và kêu gọi thế giới hãy quay về với C. Mác và học thuyết Mác.
Cũng gn đây, học giả Terry Eagleton, Giáo sư Trưng Đại học Tổng hợp Lancaste Vương quốc Anh đã viết cuốn sách Tại sao Mác đúng? với sự đóng góp ý kiến của Alex Calinices, Philip Carperter, Ellen Meikins Wood - là các giáo sư chính trị của Anh, Mỹ. Cuốn sách đã được Trường Đại học Tổng hợp Yale, một đại học danh tiếng ca M lựa chọn xuất bản vào đầu năm 2011.
Cuốn sách đã đón nhận nhiều bình luận, đánh giá khác nhau. Trong đó, rất nhiều người hoan nghênh, ủng hộ T.Eagleton. T Financial Times ra ngày 27-6-2011 đã cho rằng: cuốn sách xứng đáng là ng viên giải Nobel kinh tế vì đá “làm sống lại Mác” và khẳng định: “Cách tiếp cận của Mác là cách xem xét tốt nhất đối với chủ nghĩa tư bản”. Tạp chí Socialist Review số ra tháng 6-2011 viết: “Cuốn sách này rõ ràng nhằm tới những người đầu tiên tiếp cận sâu những tư tưng của Mác... Nhưng cuốn sách nh này giúp trang bị cho những người xã hội chủ nghĩa thế h mới những tư tưng cn thiết để giành thng lợi trong trận chiến sắp ti”. một bài bình luận đăng trên www.Socialistal tentative, org viết: “Cuốn sách ra đời rất đúng lúc khi người ta đang phê phán chủ nghĩa Mác là “lc hậu” và “không phù hợp”, không thể gn nó với những vấn đề kinh tế và chính trị đương đại- T. Eagleton đã đưa ra sự điu chinh rất cần thiết cho quan điểm thiếu hiểu biết này
Rất nhiều luận điểm có giá trị trong cuốn sách đ dẫn chứng để đập tan cái luận điểm cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin là sai lầm. Chỉ nêu một luận điểm của T. Eagleton: “Vậy điều gì đã xy ra nếu như không phải chủ nghĩa Mác lỗi thi mà chính chủ nghĩa tư bn đã lỗi thời?... C. Mác coi xã hội tư bn đầy những thứ hão huyn, hoang đưng và sùng bái, cho dù nó tự hào nhiều v tính hin đại của mình. Chính sự khai sáng của chủ nghĩa tư bản - niềm tin đầy tự mãn và tính hợp lý vượt trội của nó - cũng ch là một th mê tín. Nếu chủ nghĩa tư bn có thể có những tiến bộ đáng kinh ngạc nào nó, thi sẽ có một cảm nhận khác rng chng qua nó buộc phải cố hết sức chỉ đ tổn tại. C. Mác từng nhận xét rằng giới hạn cui cùng ca chủ nghĩa tư bản chính là tư bn, mà quá trình tái sản xuất không ngừng của tư bản là ranh giới mà chủ nghĩa tư bản không thể vượt qua”1.
Ở Mỹ, Nouriel Roubini – Giáo sư kinh tế ca Đại học New York đã viết trên t Project Syndicate (16-8-2011): “Có vẻ như C. Mác đã đúng phn nào khi lp luận rằng: quá trình toàn cầu hóa, hoạt động trung gian tài chính đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, và sự tái phân phối thu nhập và của cải từ giới lao động sang giới tư bản có thể đưa chủ nghĩa tư bn tới tình trạng tự hủy diệt. Những học giả của các nước phương Tây ngày nay đã và đang khẳng định sức sống và giá trị bn vng của những nguyên lý lý luận trong học thuyết Mác. Ở nước Nga hiện nay, sau khi Liên xô đổ vỡ, dư luận và các học giả Nga đã bình tĩnh xem xét lại quá trình vận dụng lý luận mácxít về chủ nghĩa xã hội, chỉ rõ sai lầm từ việc vận dụng một mô hình máy móc, giáo điều sau Lênin: Chủ nghĩa xã hội kiểu Xô viết – chủ nghĩa xã hội kiểu Stalin.
Rất nhiều học giả đều đánh giá, tìm đúng các nguyên nhân dẫn đến chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Chỉ xin nêu một vài luận điểm của học giả V.S. Semenốp trong công trình “Chủ nghĩa Mác trong hiện thực và những bài học về sự phát triển của nó sau một thập kỷ rưỡi”. Bản thân Lênin đã coi mình giản đơn chỉ là người kế tục C.Mác và Ph.Ăngghen, là người mácxít, người vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác trong thực tiễn, người phát triển chủ nghĩa Mác trên cơ sở thực tiễn hiện thực và cụ thể, cũng là điều kiện mà C.Mác và Ph. Ăngghen đòi hỏi.
Người ta nói một cách có căn cứ về chủ nghĩa Mác thể hiện trong chủ nghĩa Lênin, vì Lênin đã đua vào chủ nghĩa Mác nhiều điều sáng tạo, đổi mới, bổ sung, mở rộng và làm sâu sắc thêm, làm cho chủ nghĩa Mác phù hợp với những yêu cầu của thời đại và trên cơ sở khái quát những kinh nghiệm mới cực kỳ đồ sộ mang tính cách mạng và thực tiễn xã hội chủ nghĩa” .
Hầu hết các học giả Nga khi tranh luận về chủ nghĩa xã hội đều đánh gia cao về bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học. Từ đó, chỉ ra nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự khủng hoảng, đổ vỡ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu. Một trong những nguyên nhân chủ yếu nhất là các đảng cộng sản, đứng đầu là Đảng Cộng sản Liên Xô đã hoặc tuyệt đối hóa mô hình chủ nghĩa xã hội xôviết áp đặt hoặc từng bước xa rời những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là các nguyên tắc xây dựng đảng kiểu mới, biến Đảng Cộng sản thành một tổ chức cực quyền.
Thời gian càng lùi xa, thực tiễn thành công và thất bại của cách mạng xã hội chủ nghĩa thế giới càng chức minh giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin,  giá trị khoa học và cách mạng của bản thân chủ nghĩa xã hội khoa học.
Đánh giá, thẩm định một học thuyết, một hệ thống lý luận là đánh giá, thẩm định những giá trị khái quát lý luận từ tổng kết thực tiễn ở tính khoa học, tính thực tiễn và cách mạng chứ không chỉ là theo định kiến: hoặc sùng bái đế mức thần thánh hóa, hoặc phủ nhận một cách hồ đồ, vô căn cứ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét