Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

Có phải thời đại hiện nay cách mạng khoa học – công nghệ đã thay thế cách mạng xã hội chủ nghĩa


Thế giới đang vận động biến đổi mạnh mẽ dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại. Có thể nói cách mạng khoa học - công nghệ đã tạo ra nhứng bước đột phá để nhân loại tiến lên phía trước. Lợi dụng thực tế đó, các học giả tư sản và các phần tử chống cộng, cơ hội, xét lại ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, coi cách mạng khoa học - công nghệ là phương pháp duy nhất để xây dựng tương lai cho loài người, cho rằng thời đại ngày nay là thời đại cách mạng khoa học - công nghệ thay thế hoàn toàn cách mạng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, việc nhận thức đúng đắn quan điểm trên, chỉ ra thực chất vấn đề là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
Nghiên cứu quan điểm trên ta có thấy rõ thực chất quan điểm trên nhằm hạ thấp vai trò của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, sâu xa hơn phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin từ học thuyết đấu tranh giai cấp, để thay thế nó bằng lý thuyết kỹ trị của phương Tây. Chúng ta có thể nhìn nhận trên mấy vấn đề sau:
Một là, không thể phủ nhận vai trò quan trọng của cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại. Những phát minh, khám phá từ cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại đã tạo ra những ảnh hưởng sâu sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, không chỉ nâng cao khả năng cho con người, mà còn giúp con người làm chủ đời sống của mình và tạo ra những của cải vật chất ngày càng nhiều đáp ứng với nhu cầu phát triển của xã hội. Tuy nhiên, cách mạng khoa học - công nghệ chỉ đơn thuần thay đổi xã hội loài người về yếu tố kỹ thuật, không thể thay thế các mối quan hệ xã hội của con người, không thể giúp điều hòa các mâu thuẫn lợi ích đối kháng giữa các bộ phận người khác nhau trong xã hội.
Hai là, nhiều phát minh từ cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại, khi được con người đem ra ứng dụng vào đời sống, đã bị biến đổi trở thành những phương tiện gây ra đau thương, chết chóc cho nhân loại. Chúng ta có thể thấy rõ các cuộc chiến tranh hiện đại, với lượng vũ khí khổng lồ có sức hủy diệt lớn, đã gây ra những tổn thất nghiêm trọng và làm chậm tiến trình phát triển của nhân loại. Như vậy, mục đích sử dụng thành tựu từ cách mạng khoa học - công nghệ đã bị chi phối bởi lợi ích chính trị, kinh tế, xã hội của các giai tầng cầm quyền trong xã hội, mà giải quyết nó đòi hỏi phải có một cuộc cách mạng sâu sắc, toàn diện và triệt để, trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Ba là, trong xã hội hiện nay quan hệ giai cấp, dân tộc vẫn tồn tại, các mâu thuẫn lợi ích giữa các bộ phận người khác nhau luôn đan cài tạo thành các mạng lưới phức tạp. Để xã hội loài người vận động tiến lên tất yếu phải đòi hỏi giải quyết triệt để các quan hệ đó, đơn thuần sử dụng yếu tố kỹ thuật chỉ đem đến những thay đổi trong đời sống của con người, mà không giúp khắc phục được nguyên nhân sâu xa của mọi vấn đề, của mọi mâu thuẫn trong xã hội hiện nay là sự tồn tại của chế độ tư hữu và quan hệ lợi ích. Thực tế cũng cho thấy, chủ nghĩa tư bản đã có những điều chỉnh và thích nghi lớn về nhiều mặt, điều đó cũng góp phần làm dịu bớt tình trạng mâu thuẫn giai cấp, nhưng không thể khắc phục triệt để và hoàn toàn mâu thuẫn cơ bản, nội tại của nó. Sự tồn tại của các cuộc chiến tranh, xung đột, khủng hoảng và các vấn đề toàn cầu gay gắt là biểu hiện của những mâu thuẫn nội tại không thể điều hòa được của chủ nghĩa tư bản. Nó đặt ra yêu cầu phải có một cuộc cách mạng xã hội mới để xóa bỏ quan hệ cũ thiết lập quan hệ mới và xây dựng xã hội mới phù hợp với nguyện vọng của toàn thể nhân loại tiến bộ, cuộc cách mạng đó chỉ có thể là cách mạng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu giải phóng hoàn toàn giai cấp, dân tộc, xã hội và con người mà thôi.
Mặc dù thế giới đã và đang trải qua những biến đổi sâu sắc, chủ nghĩa xã hội đang trong giai đoạn thoái trào, chủ nghĩa tư bản còn tồn tại nhiều tiềm năng phát triển, nhưng Đảng ta luôn nhận thức đúng đắn và sâu sắc được tính chất, mâu thuẫn và nội dung của thời đại, chỉ rõ: Thời đại hiện nay là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, được mở đầu bằng cách mạng tháng Mười Nga 1917, là thời đại đấu tranh cho thắng lợi của hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, gắn liền với cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại. Cần quán triệt và nắm vững tư tưởng đó trong cuộc đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, phản động, phản khoa học mà các thế lực thù địch đã và đanh tiến hành hiện nay.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét