Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

Bài học về chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nòng cốt là quân đội nhân dân để bảo vệ vững chắc thành quả của cách mạng cũng như xây dựng tổ quốc xã hội chủ nghĩa từ thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga


Cách mạng Tháng Mười không chỉ sản sinh ra chính quyền nhà nước, phát huy vai trò của chính quyền nhà nước trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, để chính quyền nhà nước xã hội chủ nghĩa tồn tại, phát triển phải thực hành bảo vệ nó dựa trên cơ sở vũ trang toàn dân mà nòng cốt là xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh. V.I.Lênin luôn đặc biệt quan tâm đến xây dựng Hồng quân hùng mạnh trên cơ sở vũ trang toàn dân. Người nhấn mạnh: “Sự vững bền của nước Cộng hòa trong cuộc chiến đấu chống đế quốc, thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở Nga và trên toàn thế giới đều tùy thuộc vào sự tăng cường quân đội”. Theo V.I.Lênin, Hồng quân phải được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, hiện đại, thực sự là một quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân và nhân dân lao động do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Điều quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xây dựng quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Được thể hiện tập trung ở lý tưởng chiến đấu, cơ chế lãnh đạo và tổ chức, cơ sở chính trị - xã hội và chức năng, nhiệm vụ của quân đội. Ngay từ Tháng Mười năm 1917, tổ chức đảng và chế độ chính ủy bước đầu được xác lập trong một số đơn vị Hồng quân. Đến tháng 4 năm 1918, hệ thống tổ chức đảng, cơ quan chính trị, chế độ chính ủy được thiết lập và thực hiện thống nhất trong Hồng quân, làm nòng cốt xây dựng Hồng quân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, nhờ đó Hồng quân đã thể hiện rõ vai trò, sức mạnh to lớn trong nội chiến cách mạng, trong chiến tranh tự vệ cũng như trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
 Mặc dù trải qua một trăm năm, lịch sử nhân loại đã có những bước thăng trầm, song Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga là cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử xã hội loài người, với cả tầm vóc, quy mô và ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại của nó; đó là kho tàng kinh nghiệm phổ biến, mang tính quốc tế sâu sắc, vô tận và hết sức quý giá, mãi còn nguyên giá trị. Vì vậy, giai cấp công nhân và đội tiền phong của nó là đảng cộng sản ở mỗi nước phải biết kế thừa bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga, hoàn thành tốt sứ mệnh trước dân tộc. Muốn như vậy, phải củng cố và mở rộng các lực lượng cách mạng, có đường lối chiến lược và sách lược đúng đắn, linh hoạt và sáng tạo, giành thắng lợi từng bước cho chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, quan tâm đến vấn đề giành chính quyền, bảo vệ, xây dựng chính quyền và sử dụng chính quyền cách mạng. Trong đó, luôn coi trọng xây dựng quân đội cách mạng - lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Điều này càng làm cho Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga thực sự có ý nghĩa trong điều kiện lịch sử mới./.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét