Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

BÀN VỀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

        Đấu tranh bảo vệ, phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học không những là quy luật, mà còn trở thành nhiệm vụ cần thiết và cấp bách của giai cấp công nhân trong giai đoạn hiện nay. Thực tiễn lịch sử có nhiều biến đổi, nhưng chủ nghĩa xã hội khoa học cũng như chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn là học thuyết khoa học và cách mạng. Điều đó không chỉ những người mácxít thừa nhận mà cả một số học giả tư sản cũng thừa nhận. Giắc Ðêriđa, nhà triết học nổi tiếng người Pháp coi C.Mác không chỉ là nhà tư tưởng của thế kỷ XX mà còn là nhà tư tưởng của thế kỷ XXI, ông khẳng định nhân loại không thể thiếu C.Mác được. Kết quả thăm dò của Chương trình Thời đại chúng ta trên sóng phát thanh Radio 4 của đài BBC với 30.000 phiếu phát ra, cho thấy trong số 20 triết gia vĩ đại của nhân loại từ trước đến nay C.Mác được chọn là triết gia vĩ đại nhất. Ở các nước phương Tây hiện nay, sau cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế 2008 - 2009, đang xuất hiện những “cuộc tìm kiếm và nghiên cứu lại” chủ nghĩa Mác để “tái vũ trang về tư tưởng”, trong đó với sự nhấn mạnh các giá trị như phát triển, công bằng, dân chủ và xã hội cùng với các lực lượng xây dựng xã hội mới như giai cấp công nhân, trí thức.  

         Hiện nay, giai cấp công nhân Việt Nam thực hiện đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một tất yếu lịch sử. Ðảng ta khẳng định: “Ðảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Sự khẳng định đó phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam qua hơn 87 năm, là một nhân tố cơ bản góp phần làm nên những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của cách mạng nước ta. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, xuất hiện trên mạng internet và một số ấn phẩm in tán phát những quan điểm sai trái, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm cách đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin để từ đó phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Do đó, việc nhận thức, tỉnh táo, nêu cao tinh thần cách mạng đấu tranh chống những luận điểm sai trái, xuyên tạc, phản động hiện nay là một nội dung cần thiết và cấp bách. 

            Để làm tốt những nội dung này, trong thời gian tới, toàn đảng, toàn dân, toàn quân, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên cần làm tốt những vấn đề cơ bản sau:

            Một là, nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền các nguyên lý cách mạng của chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đối với các nhà khoa học, đội ngũ giảng viên giảng dạy môn lý luận chính trị, cần làm nổi bật bản chất khoa học của một số nguyên lý, quy luật cách mạng của chủ nghĩa xã hội khoa học; tích cực đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái gắn sát hơn với các nội dung nghiên cứu, giảng dạy cho phù hợp với mỗi đối tượng; biết vận dụng các nguyên lý chủ nghĩa xã hội khoa học được trang bị để củng cố niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; chủ động cập nhật, phản bác có căn cứ thuyết phục đối với các quan điểm sai trái, thù địch. 

          Hai là, tiếp tục xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy môn chủ nghĩa xã hội khoa học có số lượng hợp lý, chất lượng cao.

        Ba là, tăng cường nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên về chủ nghĩa xã hội khoa học có kiến thức sâu về các môn liên ngành như triết học Mác - Lênin, kinh tế chính trị học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt là nhận thức đúng đắn và nhạy bén về các luận điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên có phương pháp, kỹ năng tham gia viết bài đấu tranh tư tưởng lý luận làm thất bại mọi quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

        Bốn là, có chính sách khuyến khích, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu, làm công tác giảng dạy các môn lý luận chính trị, nên thành lập các câu lạc bộ của chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét