Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

TÍNH TẤT YẾU LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

          Thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917 không chỉ làm rung chuyển thế giới bởi quy mô và độ hùng vĩ tuyệt vời của nó, vì mở ra bước ngoặt đánh dấu sự ra đời chế độ xã hội mới, chấm dứt nạn bóc lột giữa con người với con người. Một thế kỷ đã đi qua, nhưng Cách mạng Tháng Mười vẫn toả sáng, khẳng định sức sống, giá trị thời đại và ý nghĩa lịch sử toàn thế giới. Mặc cho kẻ thù ra sức xuyên tạc, phủ nhận giá trị vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười là đã “mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới”. Thật nực cười khi các học giả tư sản, cải lương cho rằng, Cách mạng Tháng Mười nổ ra là do “ý chí chủ quan” của V.I.Lênin, là một “cuộc nổi dậy mang tính chất Nga thuần túy” hay “cuộc bạo động phản dân chủ”... Thực tế lịch sử đã chứng minh, Cách mạng Tháng Mười nổ ra và giành thắng lợi là một tất yếu lịch sử, nó hội tụ đầy đủ các tiền đề khách quan, chủ quan với tình thế, thời cơ cách mạng đã chín muồi..
          Thứ nhất, nước Nga lựa chọn con đường cách mạng đúng đắn và phù hợp với hoàn cảnh lịch sử đương thời.
        Thứ hai, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga là tất yếu bởi có sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvích Nga, đứng đầu là V.I.Lênin đã vận dụng đúng đắn nguyên lý cách mạng của C.Mác vào thực tiễn nước Nga. Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, nhạy bén của Đảng Bônsêvích và V.I.Lênin đã kịp thời đề ra đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn, đây là điều kiện quyết định bảo đảm thắng lợi của cách mạng.
        Thứ ba, V.I.Lênin và Đảng Bônsêvich Nga đã tập hợp lực lượng cách mạng để đấu tranh giành chính quyền. Sau Cách mạng Tháng Hai, nước Nga tồn tại song song hai chính quyền: chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và Xôviết đại biểu công nhân và binh lính. Sự tồn tại này làm đảo lộn nhận thức của đảng viên, quần chúng nhân dân, một bộ phận quần chúng chưa được giác ngộ, còn nghe theo bọn Mensêvích, ảo tưởng vào chính phủ tư sản, không hiểu bản chất của Xôviết đại biểu công nhân, binh lính. Không những thế, hai chính quyền còn đại diện cho hai giai cấp, lực lượng có lợi ích đối lập nhau nên không thể tồn tại lâu dài và nó đặt ra yêu cầu cần chấm dứt tình trạng này.

       Thứ tư, V.I.Lênin và Đảng Bônsêvích đã kịp thời lựa chọn và chớp thời cơ khởi nghĩa vũ trang giành thắng lợi. Tháng 8 năm 1917, với việc phát động quần chúng đánh tan cuộc nổi loạn do tên tướng Coócnilốp cầm đầu, đồng thời vạch mặt chính phủ Kerensky, uy tín của Đảng Bônsêvích và V.I.Lênin tiếp tục dâng cao, thực sự trở thành lực lượng quyết định chiều hướng phát triển của cách mạng. Nhân dân dần dần thay thế các đại biểu Mensêvích bằng các đại biểu Bônsêvích trong các Thứ năm, tính tất yếu thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga còn thể hiện ở chỗ, đây là cuộc cách mạng có sự ủng hộ của giai cấp công nhân quốc tế. Cách mạng nổ ra kịp thời trong điều kiện, hoàn cảnh quốc tế thuận lợi, khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất giữa các nước đế quốc đang diễn ra quyết liệt. Xôviết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét