Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

Cách mạng Tháng Mười Nga với sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột, bất công


Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười đã phá vỡ mắt xích yếu nhất trong sợi dây chuyền của chủ nghĩa đế quốc, đánh dấu bước ngoặt lịch sử quan trọng khi lần đầu tiên liên minh công nhân - nông dân - binh lính, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, đã đồng loạt đứng lên lật đổ chế độ Nga Hoàng, lập ra Nhà nước Nga Xôviết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới. Với mục tiêu nhằm thủ tiêu mọi hình thức bóc lột giai cấp và áp bức dân tộc, mở đường thắng lợi cho độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, Cách mạng Tháng Mười Nga khác với tất cả các cuộc cách mạng xã hội từng diễn ra trong lịch sử chỉ nhằm thay thế một phương thức bóc lột này bằng một phương thức bóc lột khác.
          Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã nêu tấm gương sáng và tiếp thêm sức mạnh cổ vũ giai cấp công nhân thế giới đứng lên đấu tranh chống áp bức, bóc lột, giành chính quyền. Thắng lợi đó không chỉ là bước ngoặt mở đường cho sự phát triển của nước Nga mà còn có ý nghĩa phổ biến, tất yếu đối với sự phát triển của nhiều quốc gia - dân tộc khác.  Sau Cách mạng Tháng Mười, một cao trào đấu tranh rộng lớn của giai cấp công nhân các nước tư bản chủ nghĩa đã nổ ra và thu được thắng lợi, nhiều nước đã giành được chính quyền và xây dựng chế độ xã hội mới - chế độ xã hội chủ nghĩa, một chế độ không có áp bức, bất công, do nhân dân lao động làm chủ dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản.
         Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã giải phóng nhân dân lao động Nga khỏi ách áp bức, bóc lột một cách triệt để và đem lại hạnh phúc, tự do, bình đẳng thực sự cho họ. Sau thắng lợi của cách mạng, chính quyền Xôviết thành lập và đã công bố bản “Tuyên ngôn về quyền của các dân tộc Nga”, khẳng định những nguyên tắc cơ bản của chính quyền Xôviết đối với vấn đề dân tộc là: Bình đẳng và chủ quyền của các dân tộc; các dân tộc nước Nga được quyền tự quyết một cách tự do, kể cả việc tách ra và thành lập các quốc gia độc lập; xóa bỏ tất cả các đặc quyền và hạn chế về dân tộc và tôn giáo - dân tộc; các dân tộc thiểu số và các nhóm nhân chủng sống trên lãnh thổ nước Nga được phát triển tự do. Đó là những nguyên tắc pháp lý quan trọng về vấn đề dân tộc không chỉ có ý nghĩa đối với nước Nga mà còn có giá trị với nhiều quốc gia trên thế giới.
          Cách mạng Tháng Mười Nga còn làm thay đổi tính chất của vấn đề dân tộc và mở ra con đường giải phóng các dân tộc bị áp bức khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc; khẳng định một xu thế mới cho các dân tộc chậm phát triển có thể lựa chọn con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, không qua chế độ tư bản chủ nghĩa.
           Ngay sau Cách mạng thắng lợi, V.I.Lênin đã khẳng định: chúng ta tự hào là đã có cái hân hạnh được bắt đầu việc xây dựng Nhà nước Xôviết và do đó, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử thế giới, thời đại thống trị của một giai cấp mới, giai cấp bị áp bức trong tất cả các nước tư bản và ở khắp nơi đều đang tiến tới một cuộc đời mới, tới chỗ chiến thắng giai cấp tư sản, tới chỗ thành lập chuyên chính vô sản, tới chỗ giải phóng nhân loại khỏi ách tư bản, khỏi những cuộc chiến tranh đế quốc”.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét