Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

Cách mạng Tháng Mười đã khai sinh ra nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới, thiết lập nền chuyên chính cách mạng của giai cấp công nhân và quần chúng lao động


Ngay trong đêm 25/10/1917, Đại hội lần thứ II Xôviết toàn Nga đã họp ra tuyên bố thành lập Chính quyền Xôviết do V.I.Lênin đứng đầu. Để thủ tiêu bộ máy nhà nước cũ, sa thải, cách chức các quan lại và tay chân của chính phủ lâm thời, ngày 20/12/1917, V.I.Lênin ký sắc luật thành lập Ủy ban đặc biệt toàn Nga - cơ quan an ninh quốc gia trực thuộc Hội đồng các ủy viên nhân dân. Sau khi thành lập, y ban đặc biệt này đã đập tan các tổ chức phản cách mạng và hành động phá hoại của chúng, bảo vệ Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chỉ trong 3 tháng sau khi Cách mạng Tháng Mười thắng lợi, bộ máy nhà nước chuyên chính vô sản được thiết lập và hoàn thiện từng bước từ Trung ương đến địa phương; đó là Ban Chấp hành Trung ương các Xôviết toàn Nga, Hội đng Ủy viên nhân dân (chính phủ), các cơ quan Trung ương và Xôviết các cấp. Vấn đề cơ bản nhất của cuộc cách mạng vô sản - vấn đề chính quyền bảo đảm cho sự thống trị chính trị của giai cấp công nhân chính thức trở thành hiện thực.

Với sự ra đời của Nhà nước Xôviết, giai cấp công nhân  và quần chúng lao động Nga từ thân phận nô lệ, bị áp bức, bóc lột trở thành người làm chủ xã hội chân chính, giành chính quyền về tay mình, tổ chức cải tạo và xây dựng xã hội mới. Từ đây, những tàn tích của chế độ chuyên chế phong kiến Sa hoàng và tư sản phản động đã bị xóa bỏ. V.I.Lênin đã viết: Đã lâu rồi, đã hàng bao thế kỷ nay, thậm chí hàng ngàn năm nay, nhân loại mong ước thủ tiêu “lập tức” mọi sự bóc lột. Cách mạng Tháng Mười thành công, lý tưởng về giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, con người, nhân loại mới thành hiện hiện thực. Đây là cuộc cách mạng “giành được nước Nga từ trong tay bọn nhà giàu để giao lại cho những người nghèo, từ trong tay bọn bóc lột để giao lại những người lao động”. Sự phát triển tất nhiên của cuộc cách mạng như thế là quyền lực chính trị, xã hội thuộc về nhân dân lao động, thể hiện tập trung ở nhà nước. Đây là “vấn đề cơ bản” để nhân dân lao động Nga bắt tay vào xây dựng bộ máy nhà nước thực sự là “công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân”. V.I.Lênin đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với nhiệm vụ này. Chính quyền Xôviết đã ban hành hàng loạt các đạo luật, sắc lệnh xây dựng hệ thống bộ máy, cùng với những cơ chế đảm bảo cho nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, V.I.Lênin đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức thực sự gương mẫu, “Sống trong lòng quần chúng. Giành được lòng tin tuyệt đối của quần chúng”. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh “không khoan nhượng” với tệ quan liêu, tham nhũng và hiện tượng vô trách nhiệm ở mỗi người”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét