Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VÀ Ý NGHĨA VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

           Thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917 không chỉ làm rung chuyển thế giới bởi quy mô và độ hùng vĩ tuyệt vời của nó, vì mở ra bước ngoặt đánh dấu sự ra đời chế độ xã hội mới, chấm dứt nạn bóc lột giữa con người với con người. Một thế kỷ đã đi qua, nhưng Cách mạng Tháng Mười vẫn toả sáng, khẳng định sức sống, giá trị thời đại và ý nghĩa lịch sử toàn thế giới. Mặc cho kẻ thù ra sức xuyên tạc, phủ nhận giá trị vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười là đã “mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới”. Thật nực cười khi các học giả tư sản, cải lương cho rằng, Cách mạng Tháng Mười nổ ra là do “ý chí chủ quan” của V.I.Lênin, là một “cuộc nổi dậy mang tính chất Nga thuần túy” hay “cuộc bạo động phản dân chủ”... Thực tế lịch sử đã chứng minh, Cách mạng Tháng Mười nổ ra và giành thắng lợi là một tất yếu lịch sử, nó hội tụ đầy đủ các tiền đề khách quan, chủ quan với tình thế, thời cơ cách mạng đã chín muồi..

          Tuy nhiên, sự nghiệp cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo để xây dựng xã hội mới chưa có sẵn mô hình trong lịch sử, nên gặp phải những khó khăn và thậm chí có lúc thất bại tạm thời là điều dễ hiểu. Sau hơn 70 năm tồn tại tháng 8 năm 1991 chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô – quê hương Cách mạng Tháng Mười đã sụp đổ, Đảng Cộng sản Liên Xô đã mất vai trò lãnh đạo... Đây là tổn thất nặng nề, để lại hậu quả cho các đảng cộng sản, nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa và các lực lượng cách mạng tiến bộ trên thế giới. Sự sụp đổ này do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, không phải do chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời và không phải do Cách mạng Tháng Mười nổ ra chưa chính muồi. Trách nhiệm của chúng ta tiếp tục nghiên cứu để tuyền truyền, rút ra bài học quý giá cho sự nghiệp cách mạng cao cả ở mỗi nước. Sức sống, giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười vẫn in đậm trong ký ức của nhân dân thế giới, tiếp tục soi sáng trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta là kiên trì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam gần 90 năm qua luôn giành được những thắng lợi to lớn mang tính bước ngoặt lịch sử. Hiện nay, cục diện thế giới đang có những biến động sâu sắc, tác động mạnh mẽ tới sự nghiệp đổi mới ở nước ta. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta kiên trì sự nghiệp đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội là tiếp tục con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Cách mạng Tháng Mười đã vạch ra. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để đạt tới mục tiêu cao cả đó, tất yếu phải trải qua nhiều chặng đường khó khăn, gian khổ nên cần thấm nhuần sâu sắc bài học “lấy dân làm gốc” của Đảng, mỗi tổ chức, cá nhân, cán bộ, đảng viên trong Đảng, bộ máy Nhà nước, cần tích cực tu dưỡng, rèn luyện trở thành những đảng viên, cán bộ gương mẫu, thực sự là “công bộc” của nhân dân. Sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong Đảng, bộ máy Nhà nước, nhất là những đảng viên có chức, có quyền sẽ là nguyên nhân làm suy giảm lòng tin của quần chúng vào Đảng, Nhà nước; là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá cách mạng nước ta. Vì vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên sẽ là lực lượng tiên phong trong cuộc đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch với cuộc chiến chống giặc “nội xâm”, sự kích động âm mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” để từng bước muốn chuyển màu nước ta theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Chúng ta tin tưởng rằng trong sự nghiệp đổi mới toàn diện do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng  và lãnh đạo tất yếu sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét