Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

CÁCH MẠNG VIỆT NAM ĐI THEO LÝ TƯỞNG CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA


         Đi theo lý tưởng xã hội chủ nghĩa của Cách mạng tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, lãnh đạo nhân dân thực hiện Cách mạng Tháng Tám thành công, thiết lập Nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam châu Á, tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đảng ta khẳng định: “Trong thời đại ngày nay, khi độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội không thể tách rời nhau, và ở nước ta, khi giai cấp công nhân giữ vai trò lãnh đạo cách mạng thì thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng là sự bắt đầu của cách mạng xã hội chủ nghĩa, sự bắt đầu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, sự bắt đầu của thời kỳ thực hiện nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản”. Đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.    
          Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ xuất phát điểm thấp, lại phải gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh lâu dài, những khó khăn, hạn chế, yếu kém, thậm chí sai lầm về nhận thức và trong tổ chức thực hiện. Đứng trước bối cảnh thế giới có những biến đổi to lớn và sâu sắc, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế tạm thời lâm vào khủng hoảng, thoái trào… Đảng ta vẫn kiên định lý tưởng xã hội chủ nghĩa của Cách mạng Tháng Mười, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiến hành đổi mới, vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử nhằm mục tiêu xây dựng “một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã  hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới”(1). Thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh của Việt Nam sau hơn 30 năm đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa không chỉ tạo ra thế và lực mới để nước ta tiếp tục phát triển mà còn góp phần quan trọng vào phong trào cách mạng thế giới, khẳng định ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười vẫn còn nguyên giá trị và sự thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin trong hiện thực./.
(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2011, tr. 70.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét