Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2017

Phòng ngừa "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong tình hình hiện nay

Hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang ráo riết đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng Việt Nam. Mục tiêu xuyên suốt của chúng là làm suy yếu, chuyển hóa, lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam, đưa nước ta vào quỹ đạo của CNTB. Để đạt mục tiêu đó, chúng sử dụng tổng hợp các phương thức, thủ đoạn hết sức hiểm độc, chủ yếu là phi vũ trang “chiến thắng không cần chiến tranh”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xã hội, trước hết và quan trọng hơn hết là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ta.
Chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiến hành chống phá cách mạng nước ta diễn ra trong bối cảnh quốc tế, khu vực có những biến động phức tạp, khó lường. Trên thế giới, sau sự sụp đổ của CNXH hiện thực ở Liên xô và Đông Âu cuối những năm 80 và đầu những năm 90 (thế kỷ 20), làm cho Phong trào Cộng sản, công nhân quốc tế, phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới tạm lâm vào thoái trào. Các cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo, xung đột vũ trang, tranh chấp lãnh thổ, chủ nghĩa khủng bố… ngày càng gia tăng. Các cuộc “cách mạng màu”, bạo loạn xã hội diễn ra ở một số khu vực dẫn đến sự thay đổi chế độ chính trị xã hội ở một số quốc gia đang gây nên những điểm nóng trên thế giới. Các nước XHCN trong quá trình cải cách, đổi mới, điều chỉnh, cập nhật đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử, song cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức to lớn. Ở trong nước, sự nghiệp đổi mới đã làm thay đổi sâu sắc bộ mặt xã hội nước ta, thế và lực của cách mạng ngày càng được tăng cường và vững mạnh hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, tình hình xã hội nước ta cũng đang đứng trước nhiều thách thức, nhiều vấn đề bức xúc. Trong bối cảnh đó, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong đó có cả một số cán bộ cao cấp, mặt trái của kinh tế thị trường và các hệ lụy của nó, sự suy giảm của đạo đức xã hội, sự gia tăng của các tệ nạn, tiêu cực xã hội… là những biểu hiện cụ thể của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang diễn ra trong xã hội ta.
Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ta chỉ rõ: Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp. Đây thực sự đang là nguy cơ lớn đe dọa đến vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của cách mạng nước ta. Do đó phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tình hình hiện nay là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của cách mạng Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét