Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CÒN LẠI LÀ MỘT MINH CHỨNG QUAN TRỌNG KHẲNG ĐỊNH GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

        Từ khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ cho đến nay đã gần 30 năm. Tuy còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các nước xã hội chủ nghĩa còn lại đã vượt qua cơn chấn động chính trị, kiên cường đấu tranh để trụ vững và phát triển. Những mưu toan xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trước những năm cuối thế kỷ XX của các thế lực thù địch đã thất bại. Nhìn chung, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân các nước Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba, Triều Tiên và công cuộc phát triển chế độ dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân Lào đều đang tiến triển tốt đẹp. Các đảng cộng sản cầm quyền ở các nước xã hội chủ nghĩa còn lại đã đề ra đường lối cải cách, đổi mới đúng đắn, sáng tạo, coi trọng tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của nước mình, phù hợp với xu thế thời đại. Nhờ đó, đã tạo ra thế và lực vượt xa thời kỳ những năm 90 của thế kỷ XX. Điều này đã được nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa và cả thế giới ghi nhận.
          Sự kiên cường trụ vững và phát triển mới của các nước xã hội chủ nghĩa đã thực sự trở thành tấm gương sáng cho những người cộng sản và nhân loại tiến bộ trên thế giới trong đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Bằng chứng là, trong những năm qua, tuy trong hoàn cảnh nhiều khó khăn, nhưng phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đã có những bước phục hồi. Nhiều đảng đã thông qua được cương lĩnh chính trị, đánh dấu sự thoát ra khỏi khủng hoảng về đường lối. Đáng chú ý là trào lưu cánh tả ở Mỹ Latinh, trong đó nổi bật là Vênêzuêla, trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Hugo Chavez nhiều lần tuyên bố Vênêzuêla đang quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Điều đó khẳng định Cách mạng Tháng Mười vẫn tiếp tục soi sáng con đường phát triển của cách mạng thế giới, chứ không như một số người lầm tưởng.
             Hiện tại chủ nghĩa tư bản còn tiềm năng phát triển, nhưng về bản chất vẫn là một chế độ áp bức, bóc lột và bất công. Những mâu thuẫn cơ bản vốn có của chủ nghĩa tư bản, nhất là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, chẳng những không giải quyết được mà ngày càng trở nên sâu sắc. Khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội vẫn tiếp tục xảy ra. Chính sự vận động của những mâu thuẫn nội tại đó và cuộc đấu tranh của nhân dân lao động sẽ quyết định vận mệnh của chủ nghĩa tư bản. Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội.

             Loài người càng không thể đi theo "con đường thứ ba" như chủ nghĩa xã hội dân chủ hiện đại ca ngợi. Bởi, xét về thực chất, chủ nghĩa xã hội dân chủ hiện đại chỉ là một sự chấp nhận "cộng sinh" với chủ nghĩa tư bản. Cho nên, các chủ chương, chính sách của chủ nghĩa xã hội dân chủ hiện đại chỉ là một biến tướng nằm trong khuôn khổ phương thức tự điều chỉnh của chủ nghĩa tư bản hiện đại. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét