Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

SAU CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA, CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRỞ THÀNH MỘT HỆ THỐNG TRÊN THẾ GIỚI

Từ sau Cách mạng Tháng Mười, chủ nghĩa xã hội trở thành một hệ thống thế giới, đối trọng với hệ thống tư bản chủ nghĩa. Dưới ánh sáng của “ngọn hải đăng Tháng Mười Nga”, quần chúng lao động và các lực lượng cách mạng khác đã xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa ở 15 quốc gia thuộc châu Âu, châu Á và cả ở châu Mỹ; và nhiều quốc gia định hướng xã hội chủ nghĩa ở Á, Phi và Mỹ Latinh. Cách mạng Tháng Mười là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên thành công trên một đất nước rộng lớn, có vị trí địa ­chiến lược quan trọng. Ở đó, nhà nước công­ nông đầu tiên trên thế giới đã tiến tới thành lập Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xôviết, thành trì vững chắc cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941 - 1945), Liên Xô đã đập tan chủ nghĩa phát ­xít, giải phóng dân tộc mình; đồng thời góp phần chủ yếu cứu nhân loại thoát khỏi thảm họa phát­ xít, tạo điều kiện cho một loạt nước ở Đông Âu và châu Á, sau đó là Tây bán cầu tiến hành thắng lợi cách mạng giải phóng dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Liên Xô đã từng chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao thế giới về công nghệ hạt nhân, chinh phục vũ trụ, tốc độ phát triển kinh tế… Trong hơn 70 năm (1917 - 1991) xây dựng và phát triển, Liên Xô đã khẳng định sức sống mãnh liệt của một chế độ xã hội mới, ưu việt, liên tiếp lập nên nhiều kỳ tích vẻ vang.
Từ ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười, phong trào cộng sản quốc tế mà nòng cốt là các nước thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa trong gần 50 năm tồn tại đã giành được nhiều thành tựu vẻ vang, đưa tới sự cân bằng lực lượng trên thế giới; thúc đẩy các dòng thác cách mạng cùng phát triển. Đó là phong trào xã hội chủ nghĩa, phong trào độc lập dân tộc và phong trào đấu tranh cho dân sinh, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đó còn là phong trào đấu tranh bảo vệ hòa bình, chống xâm lược và âm mưu nô dịch của các thế lực đế quốc, thực dân. Do đó, chủ nghĩa xã hội đóng vai trò là một trong những nhân tố quyết định xu hướng vận động của thế giới trong thế kỷ XX.
Kiên định con đường và phát huy những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga, phong trào cộng sản quốc tế đang từng bước phục hồi và phát triển. Từ cuối thế kỷ XX đến nay, các đảng cộng sản đang cầm quyền tại các nước xã hội chủ nghĩa cùng các đảng cộng sản khác trên thế giới đã tích cực đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và cải cách chính sách trên mọi lĩnh vực. Những nguyên lý và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin được nhận thức đúng đắn hơn; những kinh nghiệm thành công và những hạn chế, vấp váp của chủ nghĩa xã hội được xác định một cách chân thực hơn; những xu thế vận động của thế giới hiện đại được lĩnh hội kịp thời, khách quan hơn. Nhờ vậy, các quốc gia xã hội chủ nghĩa không những thoát khỏi khủng hoảng, mà còn đạt nhiều bước tiến lớn, chứng minh sức sống và tính ưu việt của mình thông qua quá trình cải cách, đổi mới và phát triển như Trung Quốc, Việt Nam… Phong trào cộng sản quốc tế từng bước phục hồi và phát triển với hơn 120 đảng cộng sản và công nhân từ 85 nước trên thế giới với trên 100 triệu đảng viên. Trong đó, có một số đảng chấp chính, hoặc chiếm đa số trong quốc hội, hoặc có vị trí quan trọng trong đời sống đất nước.
Sự phát triển của thế giới trong thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI dù đầy biến động, cũng không thể phủ nhận giá trị lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười. Bất chấp những thăng trầm của lịch sử, Cách mạng Tháng Mười tiếp tục hướng nhân loại tới một tương lai tươi sáng hơn. Công cuộc đấu tranh xóa bỏ mọi sự lạc hậu, lỗi thời, áp bức bất công chính là tiếp tục sự nghiệp cao cả của Cách mạng Tháng Mười. Với tính chất là sản phẩm của Cách mạng Tháng Mười Nga, phong trào cộng sản quốc tế hiện nay vẫn là một lực lượng chính trị, quân sự, kinh tế, tinh thần không thế lực nào có thể bỏ qua trong những tính toán chiến lược toàn cầu. Không thể phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Mười đối với phong trào cộng sản quốc tế và cả loài người tiến bộ. Đảng ta đã nhận định: “Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng sẽ có những bước tiến mới. Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội”./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét