Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

Giải pháp cơ bản đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa

Nhận thức rõ tính chất và mức độ nguy hiểm của âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên lĩnh vực này nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng đã xác định “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là một trong bốn nguy cơ của nước ta. Sau đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, IX, X, XI, của đảng đều nhắc đến đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”. Gần đây nhất, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nêu rõ: “Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “Diễn biến hoà bình”, “Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này phải có các giải pháp đồng bộ nhằm tạo ra sức đề kháng trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch”.
    Để chủ động nâng cao hiệu của công tác phòng chống, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của địch; trên cơ sở nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, chúng ta cần quan tâm, xác định rõ và tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có một số vấn đề và giải pháp trọng tâm như:
Một là: Phải xác định, đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” là cuộc đấu tranh của giai cấp và ý thức hệ.
Hai là: Phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Ba là: Phải tiếp tục tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục thực hiện tốt, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo NQ TW 4 (lần 2); nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng hệ thống bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, đảm bảo mở rộng dân chủ XHCN. Tăng cường công tác bảo về chính trị nội bộ, kịp thời đấu tranh ngăn chặn dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban nghành chức năng trong đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”…
Bốn là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn để làm sáng tỏ những vấn đề căn bản cả về lý luận và thực tiễn đang đặt ra trên con đường đi lên CNXH ở nước ta.
Năm là: Chủ động đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm. Phản bác kịp thời, có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; chống các luận điệu phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vạch trần thủ đoạn thổi phồng những sơ hở, yếu kém của Đảng, Nhà nước ta trong công tác xây dựng Đảng, trong quản lý kinh tế - xã hội nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta là rất rõ ràng; kẻ thù tìm mọi cách tấn công ta không một phút ngơi nghỉ, nhất là trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong xã hội, tinh thần cảnh giác cách mạng không ngừng, ý chí quyết tâm chiến đấu cao, nhất định toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta sẽ đấu tranh làm thất bại mọi mưu đồ của địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét