Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

CẢNH GIÁC TRƯỚC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA KẺ THÙ


Gần đây, lợi dụng chủ trương của Đảng về đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, chống “lợi ích nhóm”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các thế thực tìu địch lớn tiếng cho rằng: “Tất cả những chuyện về suy thoái, chuyện về “diễn biến”, rồi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hay điều gì đó, thì chỉ nhằm “triệt phe phái”, là “tranh nhau ghế”; rằng Hội nghị Trung ương 4 là biểu hiện của sự “bế tắc” giải pháp cho các vấn đề xã hội … Các thế lực thù địch, phản động lợi dụng những vụ việc, sự kiện cụ thể để xuyên tạc, để “lái” nhận thức xã hội về cuộc đấu tranh chống tham nhũng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của Đảng ta sang mục tiêu phủ nhận vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể khẳng định rằng, tất cả những luận điệu của họ đều xuyên tạc sự thật, phá hoại chính cuộc đấu tranh này; đồng thời nhằm chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước, mối quan hệ giữa Đảng ta với nhân dân. Và mục tiêu cuối cùng của chúng là chuyển hóa chế độ ta sang mô hình “dân chủ, nhân quyền”, “đa nguyên, đa đảng” ngoại nhập.
Với tinh thần thẳng thắn, Đảng đã phân tích, nhận thức sâu sắc sự nguy hiểm của tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay, hoặc câu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. Chính vì vậy, Đảng ta đang đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh, chỉnh đốn với quyết tâm chính trị cao nhất, bằng những biện pháp có bài bản, từng bước, vững chắc để xứng đáng với vai trò của mình và niềm tin của nhân dân. Tực hiện chỉ đạo của Trung ương, nhiều vụ án lớn đã được đưa ra xét xử trong thời gian qua, những vấn đề tiêu cực ở nhiều bộ, ngành, địa phương đang được xử lý kiên quyết, được nhân dân hoan nghênh, tin tưởng và đồng thuận. Đông đảo cán bộ, nhân dân ta xác định, mặc dù xã hội ta vẫn còn những vấn đề phải giải quyết, thậm chí có cả những vấn đề bức xúc, nhưng không có lực lượng chính trị nào có đủ lương tâm, trí tuệ và sức mạnh hơn Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, hoàn thiện chế độ xã hội và bảo vệ Tổ quốc.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét