Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Ý NGHĨA VĨ ĐẠI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917

Cách đây một thế kỷ, dưới sự lãnh đạo thiên tài của V.I. Lênin và Đảng Cộng sản (b) Nga, giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã tiến hành cuộc cách mạng rung chuyển thế giới đương thời, lật đổ chế độ Nga Sa hoàng, lập nên nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới. Cách mạng Tháng Mưòi Nga đã mở ra một kỷ nguyên mới đưa loài ngưòi bước vào một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.
Nhìn lại lịch sử nhân loại 100 năm qua, chúng ta lại càng nhận thấy ý nghĩa lịch sử và tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười đối với nước Nga và toàn thế giới. Trước hết, Cách mạng Tháng Mười đã mở ra một kỉ nguyên mới, làm thay đổi hoàn toàn đất nước và nhân dân Nga. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Nga, giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức được giải phóng khỏi ách nô lệ, đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình. Nước Nga bước sang một trang sử mới, thành lập nên một chế độ xã hội mới - chế độ xã hội chủ nghĩa. Đó là một chế độ với mục tiêu cao cả là xóa bỏ chế độ người bóc lột người; xây dựng một xã hội tự do, bình đẳng và công bằng cho mọi người dân.
Đối với thế giới, Cách mạng Tháng Mười Nga có ảnh hưởng mạnh mẽ tới tiến trình lịch sử nhân loại và cục diện thế giới. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười và sự ra đời của Nhà nước Xã hội chủ nghĩa Xôviết đầu tiên trên thế giới đã chọc thủng hệ thống chủ nghĩa tư bản vốn bao trùm thế giới. Và cũng chính Cách mạng Tháng Mười đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho cách mạng thế giới. “Như cánh én báo hiệu mùa xuân”, Cách mạng Tháng Mười đã cổ vũ lớn lao phong trào cách mạng của giai cấp công nhân quốc tế, chỉ ra con đường đúng đắn đi tới thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản. Bởi khác với tất cả các cuộc cách mạng đã diễn ra trong lịch sử trước đó, Cách mạng Tháng Mười đã xoa bỏ chế độ người bóc lột người và nguồn gốc sinh ra chế độ ấy. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Nga và thế giới, giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã tiến hành cuộc cách mạng vô sản thắng lợi, thiết lập nhà nước chuyên chính công nông dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản (b) Nga.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười là thắng lợi của chủ nghĩa Mác – Lênin. Điều đó có ảnh hưỏng to lớn tới tiến trình lịch sử ở thế kỷ XX, là nhân tố có ý nghĩa quyết định đẩy chủ nghĩa tư bản vào cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng hơn.
Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân loại, chỉ ra sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng và xây dựng một xã hội mới xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi không chỉ là tấm gương cổ vũ phong trào dân tộc trên thế giới mà còn tạo điều kiện cho chủ nghĩa Mác - Lênin thâm nhập vào các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Ngay sau khi Cách mạng Tháng Mười thắng lợi, một cao trào cách mạng vô sản đã bùng nổ ở Châu Âu (1918 - 1923) làm lung lay nền thống trị của giai cấp tư sản ở nhiều nước. Thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga tác động to lớn đối với sự phát triển của cách mạng thế giới, thúc đẩy phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Quốc tế thứ ba được thành lập năm 1919, đánh dấu sự thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với các khuynh hướng cơ hội hữu khuynh và chủ nghĩa sôvanh của Quốc tế thứ hai. Quốc tế ba có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển và thắng lợi của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế ở nhiều nước cũng như phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc.
Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đi vào lịch sử nhân loại như là một sự kiện vĩ đại của thế kỷ XX, tác động sâu sắc đến tiến trình lịch sử thế giới. Chủ nghĩa xã hội từ một học thuyết lý luận trở thành một chế độ xã hội kiểu mới - chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa. Mặc dù chủ nghĩa xã hội hiện thực vẫn đang đứng trước nhiều thách thức nhưng con đường mở ra từ Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 vẫn là một xu thế vận động tất yếu của lịch sử nhân loại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét