Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

NHẬN BIẾT ÂM MƯU, PHƯƠNG THỨC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA


“Diễn biến hoà bình” là chiến lược cực kỳ thâm độc và nham hiểm của các thế lực thù địch và phản động nhằm chống phá cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng văn hóa, kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, trong đó tư tưởng văn hóa được xác định là mặt trận hàng đầu, là khâu đột phá và có ý nghĩa quyết định trong tổng thể chiến lược này. Thực tế cho thấy, thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị tăng cường thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, sử dụng các biện pháp, tiến hành nhiều hoạt động phức tạp từ âm thầm đến công khai phá hoại Tư tưởng, văn hóa đối với Việt Nam.
1. Âm mưu của “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa
Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch không bao giờ từ bỏ âm mưu, ý đồ là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và nhà nước ta, dần dần từng bước tạo sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, để đi đến chuyển hóa Đảng, chuyển hóa chế độ ta theo đúng như kịch bản “Cách mạng màu”, "cách mạng đường phố", "cách mạng nhung", "cách mạng da cam"… một dị bản của "diễn biến hoà bình" có kết hợp với yếu tố bạo loạn lật đổ. Đây cũng là tên gọi khác để chỉ một sản phẩm "sáng tạo" của chủ nghĩa đế quốc: công nghệ giành chính quyền thông qua biểu tình đã được thực hiện thành công ở một Liên Xô và một số nước Tây Âu và Trung phi thời gian qua.
2. Phương thức chống phá của “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa
 Triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng ở nước ngoài để đăng tải, phát tán những bài viết với nội dung phê phán, phủ định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, xuyên tạc tình hình nội bộ Đảng, đời tư các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước; xuyên tạc tình hình kinh tế - xã hội, phủ nhận thành tựu của sự nghiệp đổi mới hay cường hóa những yếu kém, khuyết điểm của nền kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa.
Tăng cường móc nối, liên kết trong ngoài, trong đó tập trung móc nối, lôi kéo, mua chuộc, khống chế và lợi dụng các cán bộ, đảng viên, trí thức, chức sắc tôn giáo, các đối tượng có biểu hiện bất mãn, cơ hội chính trị và các phần tử xấu trong nước để tạo dựng “ngọn cờ” trong nội bộ; hậu thuẫn cho việc hình thành, công khai hóa các tổ chức “xã hội dân sự”, “yêu nước”, “phản biện xã hội” để hoạt động chống đối chính trị.
Thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế về báo chí, văn học nghệ thuật, thể thao (giao lưu, triển lãm, hội thảo, hội nghị ...) để mời cán bộ, đảng viên, trí thức, phóng viên đi nước ngoài tham quan học tập; tài trợ sáng tác, giới thiệu tác phẩm … qua đó tác động chuyển hóa tư tưởng; cổ vũ, khuyến khích biên soạn, sáng tác tài liệu, tác phẩm, bài viết, trả lời phỏng vấn, tham gia các chương trình văn hóa nghệ thuật có nội dung kích động, chống phá Đảng, Nhà nước.
Lợi dụng các sự kiện chính trị, xã hội, các vụ việc nhạy cảm, phức tạp chúng tổ chức các “kế hoạch”, “chiến dịch” để lồng ghép các nội dung tuyên truyền chống Đảng, nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.
Đẩy mạnh các hành động truyền bá, áp đặt các giá trị văn hóa, lối sống tư sản phương Tây vào Việt Nam, phá hoại nền tảng tinh thần của xã hội. Xuyên tạc, vu cáo Việt Nam đàn áp dân chủ, vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo, đàn áp người bất đồng chính kiến; khai thác những mâu thuẫn xã hội, đặc biệt là các mâu thuẫn liên quan đến tôn giáo, đất đai, dân tộc để kích động khiếu kiện, kêu gọi ký tên phản đối làm bùng nổ những "điểm nóng”, gây biến động, phá vỡ nền tảng chính trị - xã hội


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét