Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

SỨC SỐNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC

Mấy thập kỷ nay, chủ nghĩa tư bản đã tự điều chỉnh và thích nghi mạnh mẽ nhưng bản chất của nó thì không thay đổi. Những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản tự bản thân nó không thể khắc phục được. Trong lòng xã hội tư bản còn đầy rẫy bất công xã hội, bất bình đẳng và phát triển thiếu bền vững. Các cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới từ những năm cuối thập kỷ 90 của thế kỷ XX đến nay đã cho thấy điều đó. Rõ ràng, chủ nghĩa tư bản đã không phải là chế độ có khả năng khắc phục, giải quyết được những vấn đề của nó. Hiện có không ít quốc gia đi theo con đường tư bản chủ nghĩa vẫn chìm trong đói nghèo và kém phát triển. Những tiền đề cho sự phủ định chủ nghĩa tư bản đang ngày càng chín muồi trong lòng của xã hội ấy.
Trước sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu, các thế lực thù địch, cơ hội xét lại đã vội qui kết đó là sự cáo chung của chủ nghĩa xã hội, của chủ nghĩa Mác – Lê nin. Song sau ba thập kỷ nhìn lại, người ta đã phải thừa nhận rằng, đó là sự tan rã của một mô hình chủ nghĩa xã hội nhất định với không ít khiếm khuyết. Điều đó càng không phải là sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội với tính cách là một hình thái kinh tế - xã hội mà loài người đang vươn tới. Từ những bài học thực tiễn và kinh nghiệm xương máu ấy, các đảng cộng sản đã rút ra bài học về sự vận dụng và phát huy sáng tạo chủ nghĩa xã hội khoa học vào thực tiễn đấu tranh cách mạng, đưa công cuộc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa đi đúng quy luật tiến hóa của lịch sử.
Sức sống của chủ nghĩa xã hội hiện thực đã được minh chứng qua thực tiễn lãnh đạo cách mạng tiến hành cải cách, đổi mới của nhiều đảng cộng sản, như trường hợp Trung Quốc và Việt Nam. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng các nước này đã tiến hành đổi mới, cải cách, mở cửa thành công, đã đưa đất nước vượt qua khủng hoảng và đạt được những thành tựu có tính lịch sử. Việc từ bỏ mô hình kinh tế kế hoạch tập trung chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đa dạng hoá các hình thức sở hữu; tập trung xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã phù hợp với điều kiện hội nhập quốc tế. Các đảng cộng sản ở đó không những tiếp tục giương cao ngọn cờ lãnh đạo cách mạng mà còn có những bổ sung, phát triển mới về lý luận đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh giai đoạn cách mạng hiện nay.
Thắng lợi của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong cải cách, đổi mới tiếp tục cổ vũ nhân loại kiên trì đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội với những mô hình hiện thực trong thời kỳ cải cách, đổi mới. Như một chân lý, chủ nghĩa Mác - Lênin không phải là giáo điều mà là kim chỉ nam cho hành động, không phải là “nhất thành bất biến. Vì vậy, các đảng cộng sản và phong trào công nhân phải vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trong bối cảnh thời đại mới phù hợp với điều kiện lịch sử mỗi nước, mỗi giai đoạn cách mạng. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục đặt nó trên mảnh đất hiện thực của mỗi quốc gia để phát triển nó trở thành chủ nghĩa nghĩa xã hội hiện thực. Kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin là một nguyên tắc bất biến của  các đảng cộng sản và phong trào công nhân quốc tế hiện nay.

Đối với Việt Nam, thời kỳ đổi mới đã đem lại vị thế của đất nước ngày càng được nâng cao, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Việt Nam trở thành một điểm đến lý tưởng của bạn bè năm châu, tình hình chính trị - xã hội của đất nước luôn ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, nhân dân thực sự là chủ nhân của đất nước. Những thành tựu đó tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục phát triển trong những năm tới, khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo của Ðảng. Những bài học kinh nghiệm thành công cũng như thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện thực thế giới thời gian qua sẽ giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm quý báu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Đó là bài học lớn: không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin… Phải xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề do thực tiễn đặt ra.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét