Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

Nhận diện âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trong Giáo dục và Đào tạo

       

Tấn công bằng “diễn biến hoà bình”, nhằm làm biến chất chế độ xã hội chủ nghĩa, biến chất Đảng Cộng sản, làm cho các quốc gia chuyển hoá thành các nước tư bản chủ nghĩa là âm mưu vô cùng hiểm độc của các thế lực thù địch.

Để thực hiện mục tiêu này, các thế lực thù địch đã sử dụng nhiều biện pháp: thực hiện chủ nghĩa tự do trên toàn cầu, tấn công quân sự vào những quốc gia có chủ quyền (I-rắc, Nam Tư...) kích động chủ nghĩa li khai, tạo dựng các “quốc gia tự trị”, lấy cớ can thiệp vào nội bộ các quốc gia có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ...
Để tạo dựng “Quốc gia tự trị” hoặc “độc lập” tách ra từ những nước có chủ quyền nhằm làm mất ổn định chính trị của các quốc gia rồi lấy cớ can thiệp, làm cho các quốc gia này phải phụ thuộc hoặc chấp nhận sự “lãnh đạo” của lực lượng này, các thế lực thù địch đã sử dụng nhiều thủ đoạn: xuyên tạc lịch sử, gây chia rẽ các sắc tộc, dân tộc, tung tiền cho bọn tay sai, bọn khủng bố lập ra các tổ chức phản động để tập hợp lực lượng; chúng lợi dụng tôn giáo, thông qua những tín đồ phản động lôi kéo quần chúng, kích động họ phản lại những giáo lí của tôn giáo, chống lại chính quyền, vi phạm pháp luật, chia rẽ nội bộ nhân dân... Với những thay đổi tinh vi cả về thủ đoạn và sách lược “Chiến thắng không cần chiến tranh”, “chiến tranh không khói thuốc súng”, chúng đang tấn công mạnh mẽ trên các lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, coi đây là mũi đột phá nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại.
Chiến lược “Diễn biến hoà bình” chống phá cách mạng nước ta về tư tưởng-văn hoá được các thế lực thù địch thực hiện không phân biệt lứa tuổi, tôn giáo, thành phần giai cấp... Trong đó, chúng đặc biệt chú trọng đến giáo dục và đào tạo mà trực tiếp là nhà trường, tầng lớp học sinh, sinh viên bởi đây là những đối tượng thiếu cảnh giác dễ lôi kéo, dụ dỗ, dễ bị kích động nhất. Hơn nữa, tương lai Đất Nước Việt Nam nằm trong tay lực lượng đông đảo này. Tấn công thẳng vào tư tưởng, suy nghĩ, lối sống của học sinh, sinh viên, thanh niên, là một trong những mục tiêu quan trọng của các thế lực thù địch.
Đánh vào học sinh, sinh viên, chính là làm chuyển hoá tư tưởng và phương hướng phát triển giáo dục, đào tạo trong nhà trường, dẫn tới quá trình “tự diễn biến”, “làm xanh hoá cái đầu đỏ” theo cách nói của chúng.
Mục đích sâu xa, lâu dài của chúng là muốn nước ta mở cửa dịch vụ giáo dục không hạn chế nhằm từng bước tác động làm thay đổi tận gốc nhân cách của học sinh, sinh viên theo định hướng giá trị toàn cầu về mọi mặt của họ để cuối cùng là thu hút, lôi cuốn một bộ phận đáng kể những thành viên có năng lực nhất của Việt Nam nghĩ như họ, làm theo họ, và đi trên con đường phát triển Chính Trị Xã Hội trên cái “thế giới phẳng” mà họ đang muốn hoàn toàn làm chủ. Cách thực thi những mục đích này thì “muôn hình vạn trạng” và vô cùng tinh vi. Đây là một thực tế hiển nhiên mà họ cố tình lảng tránh và che giấu, còn trong chúng ta thì lại có một số người chưa thấy, hoặc có thấy nhưng ngần ngại, không đả động đến nó vì nhiều lí do. Việt Nam đã chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nền giáo dục của Việt Nam phải đào tạo cho được những con người mới xã hội chủ nghĩa thông minh, tài giỏi nhiều mặt, kiên định và sẵn sàng xả thân vì lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội như các thế hệ cha anh đã nêu gương.
Để ngăn chặn và đẩy lùi âm mưu thâm độc bằng vũ khí “Diễn Biến hoà Bình” của kẻ thù đối với thế hệ trẻ, học sinh và sinh viên, cần thiết phải làm tốt những vấn đề sau:
Thứ nhất, kiên trì công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong nhà trường, quyết tâm chống khuynh hướng thương mại hoá, đề phòng khuynh hướng phi chính trị hoá giáo dục đào tạo nhằm xây dựng những con người và thế hệ thiết tha gắn bó với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thừa kế xây dựng chủ nghĩa vừa hồng vừa chuyên như lời căn dặn của Bác Hồ.
Thứ hai, trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng dù có tranh thủ được sự hợp tác và đầu tư quốc tế về giáo dục, học tập được kinh nghiệm của các nước thì chúng ta vẫn phải tâm niệm: Vấn đề giáo dục của Việt Nam chỉ có thể do chúng ta giải quyết bằng nỗ lực và trí tuệ của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam và sự quản lí của Nhà nước Việt Nam, chứ không thả nổi để bất cứ một nước nào áp đặt sự thống trị giáo dục của họ đối với nền giáo dục đào tạo của nước nhà. Và quyết ngăn chặn mưu đồ làm biến dạng mục tiêu, nguyên lý giáo dục đào tạo lớp người kế tục, sự nghiệp cách mạng của cha ông, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Cuộc đấu tranh với âm mưu “Diễn Biến Hoà Bình” của các thế lực thù địch là một cuộc chiến đấu gian khổ, sẽ rất quyết liệt, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, tin rằng chúng ta sẽ thắng như đã từng chiến thắng chủ nghĩa đế quốc xâm lược, giữ được độc lập và thống nhất quốc gia, đưa nước ta ra khỏi cảnh đói nghèo và kém phát triển bằng chính trí tuệ, sức lực của mình, vững bước đi lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét