Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

SỰ XUYÊN TẠC MỚI VỀ ĐẤU TRANH CHỐNG "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH HIỆN NAY

Đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hiện nay, nhằm bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN, bảo vệ thành quả cách mạng chúng ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vừa qua lợi dụng một số sự kiện chính trị trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ như: Việt Nam và Mỹ tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác toàn diện (tháng 7-2013); Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma lần lượt đến Hoa Kỳ và Việt Nam trong các chuyến thăm chính thức (tháng 7-2015 và tháng 5-2016). Và đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng…”, Nghị quyết Trung ương 5, (khóa XII) về “ hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”…  trong đó Đảng ta nhấn mạnh việc đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ..., các thế lực thù địch đã xuyên tạc rằng: “Hiện nay, Đảng không còn chống diễn biến hòa bình nữa, mà tập trung vào chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên”. Lý do để họ khẳng định như vậy là “do các “cựu thù” đã thành đối tác toàn diện hay đối tác chiến lược của Việt Nam”, chính quyền Việt Nam đang tha hóa do tham nhũng... và như vậy chiến lược “Diễn biến hòa bình” đã kết thúc sứ mệnh vẻ vang của nó trong những năm qua, v.v...
Luận điểm này được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là qua các trang mạng xã hội cả trong và ngoài nước làm dao động, mơ hồ mất cảnh giác cách mạng của quần chúng nhân dân, trong đó có cả cán bộ, đảng viên. Nhằm đạt được mục đích cuối cùng là thủ tiêu chủ nghĩa xã hội, như chính cựu Tổng thống Mỹ R. Ních-xơn tuyên bố trong cuốn sách “1999 - chiến thắng không cần chiến tranh”. Vì thế, trong khi “thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”, chúng ta phải thường xuyên đề cao cảnh giác, kiên trì thực hiện phương châm “vừa hợp tác, vừa đấu tranh”, kiên quyết làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Kịp thời nhận diện, vạch mặt những thủ đoạn mới tinh vi của chúng để tuyên truyền, giáo dục trong quần chúng nhân dân và cán bộ, đảng viên, không để xảy ra mơ hồ, mất cảnh giác cách mạng ở mọi lúc, mọi nơi./.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét