Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VIỆT NAM


Đối với cách mạng Việt Nam, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga có ảnh hưởng to lớn và trực tiếp đến sự nghiệp cách mạng nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tiếng sấm Cách mạng Tháng Mười Nga đã vang dội làm chấn động toàn thể địa cầu. Nhân dân lao động đã làm chủ nước nhà, những dân tộc nhỏ yếu giành được độc lập... Muôn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đưòng nào khác con đường cách mạng vô sản"[1]. Theo Hồ Chí Minh: "Tiếng súng đại bác của chiếc tàu "Rạng Đông" báo hiệu một giai đoạn mới trong lịch sử của loài người nói chung và của các dân tộc bị áp bức nói riêng... Cách mạng Tháng Mười đã giáng một đòn sấm sét vào đầu chủ nghĩa đế quốc và đẩy mạnh làn sóng giải phóng dân tộc ỏ châu Á, châu Phi. Từ đó, nhân dân Việt Nam chúng tôi hướng về nước Nga cách mạng, hướng về Lênin và Đảng Cộng sản (Bônsêvích). Nhờ thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, hiện nay hàng trăm triệu nhân dân trên thế giới trước kia là những nô lệ quằn quại dưới gót sắt của bọn thực dân nay đã giành được tự do, độc lập. Chủ nghĩa thực dân cũ đang sụp đổ, chủ nghĩa thực dân mang hình thức mới do đế quốc Mỹ cầm đầu đẻ ra nhất định cũng sẽ sụp đổ"[2].
Khi Cách mạng Tháng Mười Nga giành thắng lợi, nhân dân ta vẫn đang bị thực dân, phong kiến áp bức và bóc lột tận xương tủy. Các phong trào yêu nước theo đường lối phong kiến hoặc theo khuynh hướng tư sản lỗi thời ở Việt Nam bấy giờ đều thất bại. Trước sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng suốt, lựa chọn con đường cách mạng Việt Nam đi theo con đường Cách mạng tháng Mười và chủ nghĩa Mác - Lênin. Sau bao năm bôn ba tìm con đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã đến với ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và Cách mạng Tháng Mười. Năm 1920, khi đọc Sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I. Lênin, Bác nói: “Luận cương của Lê-nin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”[3] Từ đó, Người khẳng định, con đường cách mạng Việt Nam là con đường cách mạng vô sản, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng nước ta vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết hợp giữa lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào yêu nước và phong trào công nhân, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tiến hành Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, khai sinh ra nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Sau 30 năm kháng chiến chống Pháp vả chống Mỹ thắng lợi, cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hơn 80 năm đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, cách mạng Việt Nam qua đã giành được những thắng lợi to lớn trong cách mạng dân tộc, dân chủ và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mặc dù thế giới đang có những biến đổi sâu sắc, phức tạp, khó lường nhưng toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục kiên trì sự nghiệp đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuân theo con đường của Cách mạng Tháng Mười. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Hiện nay, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đang ở thời kỳ thoái trào sau sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu, nhưng con đường mở ra của Cách mạng Tháng Mười vẫn là một xu thế tất yếu của nhân loại. Những thành tựu cải cách, đổi mới của các nước theo con đường xã hội chủ nghĩa là một minh chứng cho sức sống mãnh liệt và khả năng tự đổi mới của chủ nghĩa xã hội. Tuy vậy, cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới đang gặp những khó khăn, trở ngại lớn. Các thế lực thù địch đang ra sức xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, hạ thấp ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga. Song Cách mạng Tháng Mười và chủ nghĩa Mác - Lênin đã và đang tiếp tục soi sáng con đường  phát triển của các dân tộc. Tầm vóc và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười tiếp tục toả sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp cải cách, đổi mới, cổ vũ các phong trào dân tộc tiến bộ trên thế giới.[1] Hồ Chí Minh , Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, H. 1996, tr. 314-315.
[2] Hồ Chí Minh , Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, H. 1996, tr. 549-550.
[3] Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 12, tr. 562

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét